جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته شماره 76294/ت36095هـ

وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند «1» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
1ـ دهستانها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر « پـیوست تصویب‌نامه هیئـت وزیران» است، ملاک پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته موضوع بند «1» ماده (68) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب 1386ـ می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری فوق‌العاده یادشده نخواهد داشت.
تبصره1ـ چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع فهرست پیوست به شهر تبدیل شوند، ضریب مربوط، سالانه یک واحد کاهش می‌یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد.
2ـ نحوه پرداخت و میزان درصدهای متعلقه از تاریخ 1/1/1388، بر مبنای جدول درصد پرداختی خواهد بود که بر اساس جزء « ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
3ـ فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستانهای مذکور در بند (1) پرداخت می‌گردد. کارکنان سایر روستاهای کشور (که در تابعیت دهستانهای فهرست پیوست قرار ندارند)، از حداقل میزان مربوط که در جدول موضوع بند (2) مشخص خواهد شد، بهره‌مند می‌گردند.
4ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع این تصویب‌نامه از محل اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور و سالهای بعد، از محل اعتبار هزینه‌ای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تأمین و پرداخت می‌گردد.
5 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوسـت را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18746
تاریخ تصویب :
1388/2/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :