جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان کرمان شماره72382/ت42981هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان کرمان انجام می‌شود:
1ـ دهستان چاهدگال از بخش مرکزی شهرستان ریگان منتزع و به بخش فهرج شهرستان بم ملحق می‌گردد.
2ـ روستـاها، مزارع و مکانـهای شورآباد، نظرآباد، امیریه، دهنوشیخ علی‌خان و قدرت‌آباد علی‌خان مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، از دهستان پشت‌رود بخش نرماشیر شهرستان بم منتزع و به دهستان فهرج بخش فهرج همان شهرستان ملحق می‌گردند.
3ـ دهستان نگین کویر به مرکزیت روستای دهنو اسلام‌آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش فهرج شهرستان بم مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، ایجاد و تأسیس می‌گردد.
1ـ قدمگاه ابوالفضل 2ـ الله آباد حاجی‌آباد 3ـ ریگ‌آباد 4ـ ولی‌آباد 5 ـ ملک‌آباد چاه ریـگان 6 ـ محمدآباد چاه ریگان 7ـ علی‌آباد سه کهور (علی‌آباد ولی شهـسواری) 8 ـ محمودآباد چاه ریگان 9ـ تلمبه شهید تکتاز 10ـ سه کهور 11ـ تلمبه شهید بهشتی 12ـ تلمبه حمزه 13ـ تلمبه سیدمحمد 14ـ حسین‌آباد خدابنده 15ـ تلمبه افلاطونی 16ـ حسین‌آباد سرجنگل 17ـ اسدآباد انگوری 18ـ اسماعیل‌آباد 19ـ پیروزآباد 20ـ دهنو اسلام‌آباد 21ـ الله‌آباد 22ـ حسین‌آباد ملاامیر 23ـ حسین‌آباد چاهدگال 24ـ محمدآباد چاهدگال 25ـ گل‌آور 26ـ ابراهیم‌آباد جدید 27ـ شهاب آباد 28ـ عباس‌آباد سجادی.
4ـ بخش نگین کویر به مرکزیت روستای دهنو اسلام‌آباد شامل دهستانهای چاهدگال و نگین کویر در تابعیت شهرستان بم ایجاد و تأسیس می‌گردد.
5 ـ شهرستان فهرج به مرکزیت شهر فهرج از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان کرمان، ایجاد و تأسیس می‌گردد.
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت فهرج مشتمل بر دهستانهای فهرج و برج اکرم.
ب ـ بخش نگین کویر.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18749
تاریخ تصویب :
31/03/1388
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :