جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان همدان شماره81785/ت42296هـوزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 185908/42/4/1 مورخ 26/12/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
الف ـ دهستان زردشت به مرکزیت روستای خماجین از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای:
1ـ قزل آباد 2ـ زرق 3ـ قروشجه 4ـ چابهار 5 ـ خماجین 6 ـ قزل حصار 7 ـ طمچی 8 ـ قلعه جوق 9 ـ راستگویان 10ـ خوش آباد 11ـ نصیرآباد 12ـ زرقان مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش فامنین شهرستان همدان ایجاد می‌گردد.
ب ـ روستای روعان از دهستان سبزدشت بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ انتزاع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد به دهستان خرمدشت بخش فامنین الحاق می‌گردد.
ج ـ روستاهای همه کسی و امامزاده پیرنهان از توابع دهستانهای چاه دشت و جیحون دشت بخش شراء از توابع شهرستان همدان انتزاع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد به دهستان خرمدشت از توابع بخش فامنین الحاق می‌گردد.
د ـ بخش پیشخور به مرکزیت روستای تجرک شامل دهستانهای پیشخور و زردشت در تابعیت شهرستان همدان ایجاد می‌گردد.
ه‍ ـ شهرستان فامنین به مرکزیت شهر فامنین از ترکیب:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر فامنین و دهستانهای خرمدشت و مفتح
2ـ بخش پیشخور به مرکزیت روستای تجرک و دهستانهای پیشخور و زردشت در تابعیت استان همدان ایجاد می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18749
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :