جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان تنکابن شماره81806/ت41948 هـ

وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 154154/42/4/1 مورخ 18/11/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
الف ـ نام دهستان لنگارود از توابع بخش عباس‌آباد شهرستان تنکابن به دهستان لنگارود شرقی تغییر می‌یابد.
ب ـ نام دهستان کلارآباد از توابع بخش عباس‌آباد شهرستان تنکابن به دهستان کلارآباد غربی تغییر می‌یابد.
ج ـ دهستان لنگارود غربی به مرکزیت روستای ولیکستان از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای: 1ـ امام دشت 2 ـ پسنده علیا 3 ـ بیجار 4 ـ پرجور 5 ـ سرتاکرات 6 ـ سی بن 7 ـ هردوآبرود 8 ـ ولیکستان مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش عباس‌آباد شهرستان تنکابن ایجاد می‌گردد.
د ـ دهستان کلارآباد شرقی به مرکزیت روستای چارز از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای:
1ـ اسپی رود 2ـ تیلورسر شرقی 3ـ جیسا کلارآباد 4ـ جیرسرا 5 ـ چارز 6 ـ حلمره 7ـ خشکدره 8 ـ چفت سرهلیه 9ـ سی سرا 10ـ سه بن سرا 11ـ کشک سرا 12ـ گلور 13ـ نارنج بند بن 14ـ یالبندان 15ـ یالبندان سرا مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش عباس‌آباد شهرستان تنکابن ایجاد می‌گردد.
هـ ـ بخش کلارآباد به مرکزیت شهر سلمان شهر از ترکیب دهستانهای کلارآباد غربی و کلارآباد شرقی و شهر کلارآباد در تابعیت شهرستان تنکابن ایجاد می‌گردد.
و ـ شهرستان عباس آباد به مرکزیت شهر عباس‌آباد از ترکیب:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر عباس آباد از ترکیب دهستانهای لنگارود شرقی و لنگارود غربی
2ـ بخش کلارآباد
در تابعیت استان مازندران ایجاد می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18749
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :