جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شماره19505/327جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که با عنوان طرح دو فوریتی استفساریه درخصوص تبصره (1) ماده واحده الحاقی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 10/4/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره84605 10/5/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/4/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 19505/327 مورخ 24/4/1388 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مبنی بر اضافه نمودن
نام صندوق به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 که در تاریخ 4/12/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر به اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می‌باشد؟
نظر مجلس:
بلی، اضافه نمودن نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور در تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در تـاریخ 4/12/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر بر اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیر ماه یکهراز و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/4/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18763
تاریخ تصویب :
1388/4/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :