جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان بوشهر شماره99602/ت43153هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/5/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
1ـ دهستان دشتی اسماعیل‌خانی به مرکزیت روستای دشتی اسماعیل خانی از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای بصری، چم تنگ، تأسیسات گاز، بنارسلیمانی، بنه محمدعبداله خمیسی، پمپاژ چم تنگ ـ مکابری ـ قلعه سوخته ـ کره بند ـ زردکی سفلی ـ احشام شمالی احشام شیخی ـ هفت جوش ـ سه کنار ـ دره دون مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأییدشده است، در تابعیت بخش شبانکاره شهرستان دشتستان ایجاد و تأسیس گردد.
2ـ بخش آبپخش به مرکزیت شهر آبپخش مشتمل بر دهستانهای درواهی و دشتی اسماعیل‌خانی در تابعیت شهرستان دشتستان ایجاد و تأسیس گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1388/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :