جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
330-درموضوعیکه (تصرف به قهروغلبه )دادیارقبلابعنوان دعوی جزائی رسیدگی واظهارعقیده نموده ثانیادرهمان موضوع که بصورت حقوقی وبعنوان تصرف عدوانی اقامه شده رسیدگی وحکم صادرکرده ،چون هردودعوی موضوعایکی و دروهله اول اظهارعقیده نموده بوده مقتضی نبودکه درهمین موضوع ثانیا برخلاف قسمت هفت ماده 208آئین دادرسی مدنی دخالت کرده وحکم دهد.
حکم شماره 4216-15فروردین 1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4216
تاریخ تصویب :
1327/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :