جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

اصلاح ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی شماره99662/ت 40108کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 12/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 37657 مورخ 12/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب1381ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند:
ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت27032ه‍ مورخ 23/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
ماده23ـ انتقالات یاد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مربوط به هریک از روشهای سرمایه‌گذاری موضوع ماده (3) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه‌گذاریهای موضوع بند «ب» ماده (3) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.
تبصره ـ شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایه‌گذاریهای خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای‌بک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می‌شود، مجری نخواهدبود.
ماده24ـ در اجرای بند «الف» ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18771
تاریخ تصویب :
1387/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :