جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

رأی شماره 375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ضرورت احتساب مدت 24 ماه خدمت طرح پرستاری با رعایت مقررات مربوط شماره هـ/88/297تاریخ: 4/5/1388
شماره دادنامه: 375
کلاسه پرونده: 88/297
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مهناز مقدم.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1467 موضوع شکایت رامش صفرزاده به طرفیت بیمارستان ولیعصر و سازمان تأمین اجتماعی به‌خواسته عدم احتساب سابقه خدمت و عدم رد کسورات بازنشستگی و تقاضای احتساب سابقه خدمت در سالهای مربوطه، به شرح دادنامه شماره 1251 مورخ 22/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمولان قانون مذکور از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی از جمله بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا تابع مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشند، بنابراین اداره طرف شکایت مکلف به پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و دلیلی بر الزام به پرداخت حق بیمه در وجه صندوق سازمان تأمین‌اجتماعی نداشته، علیهذا شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده، قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص شکایت به‌طرفیت بیمارستان ولیعصر از توابع دانشگاه علوم پزشکی تهران به لحاظ عدم ارائه دفاعیه و عدم احراز پرداخت حق بیمه مربوطه حکم به ورود شکایت در حد پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 11 فوق‌الذکر به صندوق بازنشستگی کشوری از ناحیه اداره طرف شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ب ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1654 موضوع شکایت خانم مهناز مقدم به طرفیت 1ـ سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران2ـ سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک تهران به خواسته 24 ماه سابقه بیمه بازنشستگی زمان طرح خدمتی پرستاری به شرح دادنامه شماره 1270 مورخ 13/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لواح جوابیه طرفهای شکایت به خصوص نظریه شماره 6449/51 مورخ 1/6/1376 ( سازمان امور اداری و استخدامی ) مبنی بر اینکه خدمت ایام اجرای طرح جزء سوابق خدمتی محسوب نمی‌گردد و اشتغال مجدد کسانی که دوره طرح خود را می‌گذرانند، نیاز به استخدام جدید دارد و کسر اشتباهی حق بیمه و کسور بازنشستگی در دوران اجرای طرح نیز نمی‌تواند ایجاد حقی برای نامبرده بنماید، علیهذا شعبه شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ طبق ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 « کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1/4/1367 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.» و در ماده 11 قانون مزبور تصریح شده است که مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی ( مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمکهای غیر نقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا ) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشند و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون مذکور که مقرر داشته آن عده از مشمولان این قانون که در مدت خدمت مقرر تحت پوشش نظامهای حمایتی دیگری نیستند، با پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ( توسط مشمول و دستگاه ذیربط ) تحت پوشش حمایتهای پیش‌بینی‌شده در قانون یاد شده قرار خواهند گرفت، دادنامه شماره 1251 مورخ 22/5/1387 شعبه اول دیوان در‌حدی که متضمن ضرورت احتساب مدت 24 ماه خدمت طرح پرستاری با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18773
تاریخ تصویب :
1388/5/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :