جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره109122/ت43179کو اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد تبصره بند (الف) ماده (13) قانون یادشده و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده1ـ در صورت انتقال وظایف حاکمیتی شرکتهای دولتی به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی تخصصی ذی‌ربط، تبدیل وضعیت کارکنان ثابت یا دارای عناوین مشابه این شرکتها به ترتیب زیر خواهدبود:
الف ـ کارکنانی که به خدمات آنها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و مؤسسه دولتی تخصصی ذی‌ربط که وظایف حاکمیتی به آن محول شده منتقل خواهندشد. انتقال این کارکنان به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی در صورت اعلام نیاز دستگاه انتقال گیرنده و رضایت مستخدم مجاز است.
ب ـ در مورد کارکنانی که واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد هستند، حسب درخواست آنان، براساس مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1385ـ و اصلاحات بعدی آن و یا قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب1386ـ اقدام خواهدشد.
ج ـ کارکنانی که دارای شرایط بازنشستگی پیش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ و مشوقهای مربوط به آیین‌نامه اجرایی آن خواهندبود.
ماده2ـ کارکنانی که در وضعیت مرخصی، مأموریت یا سایر عناوین مشابه بوده و رابطه استخدامی آنان با شرکت مربوط قطع نشده باشد نیز مشمول این آیین‌نامه هستند.
ماده3ـ با کارکنان دارای سایر عناوین مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه براساس مقررات قانون کار رفتار خواهدشد و سنوات خدمتی آنها بازخرید می‌شود. علاوه بر این، در ازای هر سال سابقه خدمت حداکثر سه ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی سنوات خدمت از منابع شرکت ذی‌ربط به افراد موضوع این ماده قابل پرداخت است.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18781
تاریخ تصویب :
1388/5/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :