جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها" href="/tags/36132/لایحه-قانونی-حفظ-و-گسترش-فضای-سبز-در-شهرها/" class="link">لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب1359 شورای انقلاب شماره22903/254جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوب جلسه علنی مورخ 14/12/1387 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره98384 22/5/1388
وزارت کشور
قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها" href="/tags/36132/لایحه-قانونی-حفظ-و-گسترش-فضای-سبز-در-شهرها/" class="link">لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (1) و (4) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ 20/4/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 22903/254 مورخ 13/5/1388 مجلس‌شورای اسلامی واصل گردیده است، به‌پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها" href="/tags/36132/لایحه-قانونی-حفظ-و-گسترش-فضای-سبز-در-شهرها/" class="link">لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب1359 شورای انقلاب

ماده1ـ ماده (1) لایحه قانونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.

تبصره1ـ اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
تبصره2ـ مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهدرسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.
ماده2ـ تبصره(1) ماده (4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
تبصره1ـ تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
ماده3ـ تبصره (3) ماده (4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:
تبصره3ـ مالکین باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته می‌شوند مکلفند به ازاء درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع‌شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهدکرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
ماده4ـ لایحه قانونی مذکور با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده4ـ هرکس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (1،000،000) ریال تا ده میلیون (10،000،000) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد.
ماده5 ـ تبصره (2) ماده (6) حذف می‌شود.
ماده6 ـ کلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (1) و (4) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ 20/4/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18784
تاریخ تصویب :
1387/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :