جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره113968/ت42762کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پیشنهاد مشـترک وزارتخانه‌های بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفـاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ب ـ قانون: قانون بودجه سال 1388 کل کشور.
پ ـ هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی: پزشکان هیئت علمی که در بیمارستانهای دانشگاهی شاغل بوده و شبانه‌روزی به صورت مقیم یا آنکال (آماده به خدمت) در خدمت بیمارستان مربوط باشند و حق فعالیت در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و مراکز پاراکلینیک غیردانشگاهی به غیر از مطب را نداشته و موظفند ضمن عقد قرارداد با سازمانهای بیمه‌گر تعرفه‌های مصوب بخش دولتی را رعایت نمایند.
ت ـ حق‌العلاج پزشکی: k جراحی، بیهوشی، داخلی و حق‌الزحمه ویزیت و مشاوره پزشکان.
ث ـ هتلینگ: هزینه اقامت بیمار در تختهای عادی و ویژه که میزان آن توسط هیئت وزیران اعلام می‌شود.
ج ـ بیمارستانها: بیمارستانهای هیئت امنایی موضوع بند (24) قانون که حداقل هفتاد درصد از امتیازات مربوط به رتبه‌بندی بیمارستانهای آموزشی که توسط وزارت انجام می‌شود را اخذ و حداقل سی درصد اعضای هیئت علمی آنها تمام وقت باشند. این بیمارستانها موظفند تا پایان آذرماه سال جاری چهل و پنج درصد و تا پایان سال جاری شصت درصد اعضای هیئت علمی خود را تمام وقت نمایند. در صورت عدم احراز شرایط این بند در مقاطع زمانی مذکور، بیمارستانها از شمول این آیین‌نامه خارج می‌شوند.
ماده2ـ هیئت امنای بیمارستانها از ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ رییـس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتـی و درمانی ذیربط (رییس هیئت امنا).
2ـ رییس بیمارستان (دبیر هیئت امنا).
3ـ مدیر بیمارستان.
4ـ معاون برنامه‌ریزی یا عمرانی استاندار به انتخاب استاندار.
5 ـ نماینده رؤسای بخشهای بالینی بیمارستان به انتخاب رؤسای بخشهای مذکور.
6 ـ شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوط.
7ـ نماینده مجمع خیرین سلامت.
8 ـ مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان.
9ـ مدیرکل سازمان بیمه خدمات درمانی استان.
تبصره1ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط (در صورت تمایل) به عنوان ناظر در جلسات هیئت امنا شرکت خواهدکرد.
تبصره2ـ هیئت امنا موظف است یک نفر خبره در مسائل مدیریت را با انتخاب رییس دانشگاه و تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت برای شرکت در جلسات دعوت نماید.
تبصره3ـ عضویت در هیئت امنا افتخاری است.
تبصره4ـ دبیرخانه هیئت امنا در بیمارستان مستقر می‌باشد و مسئولیت آن با دبیر هیئت امنا است.
تبصره5 ـ جلسات هیئت امنا حداقل هر دو ماه یک بار به دعوت دبیر هیئت امنا تشکیل می‌شود که با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر قابل اجرا خواهدبود.
تبصره6 ـ مدت عضویت اعضای هیئت امنا دو سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. اعضا در قبال مسئولیت و وظایف محول شده پاسخگو خواهندبود.
تبصره7ـ حکم اعضای هیئت امنا توسط رییس دانشگاه صادر می‌گردد.
تبصره8 ـ رییس و معاونان بیمارستان و رؤسای بخشها باید از بین اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی آن مرکز باشند.
تبصره9ـ مصوبات هیئت امنا با ابلاغ رییس دانشگاه قابل اجرا خواهدبود.
ماده3ـ حدود وظایف هیئت امنای بیمارستانها مطابق مفاد ماده(7) مصوبه شماره 386/دش مورخ 29/1/1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهدبود.
ماده4ـ نحوه گردش مالی بیمارستانها به ترتیب زیر خواهدبود:
الف ـ سازمان‌های بیمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازای حق‌العلاج پزشکی و هتلینگ و معادل تعرفه‌های مصوب دولتی را در مورد سایر خدمات جهت تمامی اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه مربوط واریز نمایند. حق ویزیت سرپایی براساس جزء « ب» بند (1) تصویب‌نامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 تعیین می‌شود.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مربوط مکلف است صددرصد درآمدهای اختصاصی مکتسبه بیمارستانها را پرداخت نماید.
تبصره ـ سازمانهای بیمه‌گر موظفند به‌گونه‌ای عمل نمایند که حداکثر دو هفته پس از اعلام وصول صورت حساب بیمارستان، شصت درصد آن به صورت علی‌الحساب پرداخت شود. وزارت مکلف است براساس استانداردهای موردنظر سازمانهای بیمه‌گر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اصلاحات لازم را در برنامه نرم‌افزاری موجود اعمال نماید.
ب ـ وزارت مکلف است حسب‌اعلام کتبی عملکرد ماهیانه بیمارستانها نسبت به پرداخت علی‌الحساب 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی برای حق‌العلاج پزشکی و هتلینگ از منابع عمومی بیمارستان و همچنین از محل اعتبار ردیف (15ـ 550000) قانون اقدام نماید.
تبصره1ـ وزارت و دانشگاههای علوم پزشکی ذیربط موظفند به گونه‌ای عمل نمایند تا پس از اعلام عملکرد بیمارستانها ظرف دو هفته، وجوه مذکور به صورت علی‌الحساب به بیمارستان مذکور پرداخت شود. پس از اعلام رسمی سازمانهای بیمه‌گر عملکرد موضوع این ماده تسویه خواهدشد.
تبصره2ـ درصد پرداختی توسط بیمه‌شده (فرانشیز) بیماران برای خدمات ارایه شده بر مبنای یک برابر تعرفه دولتی اعمال خواهدشد.
تبصره3ـ اعمال جراحی که توسط دستیار آموزشی انجام می‌شود شامل پرداخت حق‌الزحمه هیئت امنایی نخواهدبود.
تبصره4ـ در اعـمال جراحی که از دستیار آموزشی به عنوان کمـک جـراح استفاده می‌گردد، حق‌العلاج کمک جراح بر مبنای یک برابر تعرفه دولتی محاسبه خواهدشد.
تبصره5 ـ پرداختهای موضوع بندهای « الف» و « ب» این ماده منوط به تحقق تبصره (8) ماده (2) خواهدبود.
ماده5 ـ هزینه استهلاک اتاق عمل جراحی و شش درصد هزینه اقامت تحت عنوان هزینه خدمات پرستاری مطابق ضوابط موجود و براساس تعرفه یک (k) محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده6 ـ بیمارستانها موظفند لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی و پروتز موردنیاز بیماران را تأمین نمایند، درغیر این صورت از شمول این آیین‌نامه خارج خواهندشد.
ماده7ـ سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند درخصوص خدمات گلوبال نیز معادل دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی را در ازای حق‌العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) پرداخت نمایند.
تبصره ـ موارد مشمول تعرفه گلوبال و اجرای اجزای مورد احتساب برای بیمارستانها توسط دبیرخانه شورای عالی خدمات درمانی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و ابلاغ می‌شود.
ماده8 ـ هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی از بیماران فاقد پوشش بیمه درمانی مطابق تعرفه بیمارستانها دریافت خواهدشد.
ماده9ـ بیمارستانها مجازند با سازمانهای بیمه‌گر تکمیلی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. اینگونه بیمارستانها می‌توانند حداکثر ده درصد تختهای بستری خود را از این طریق، اداره نمایند.
تبصره ـ سقف قرارداد بیمه‌های تکمیلی در بیمارستانها معادل تعرفه بخش خصوصی مصوب دولت می‌باشد.
ماده10ـ بیمارستانها موظفند نسبت به راه‌اندازی کلینیک ویژه پذیرش بیماران حسب ضرورت با مشارکت پزشکان تمام وقت جغرافیایی اقدام نمایند. این بیمارستانها مجازند از خدمات پزشکان غیر هیئت علمی منوط به تمام وقت جغرافیایی بودن آنان با رعایت ضوابط سطح‌بندی خدمات درمانی اقدام نمایند.
ماده11ـ بیمارستانها موظفند جهت ارتقای امور درمانی، آموزشی و پژوهشی، امور مذکور را مطابق استانداردهای وزارت انجام دهند به نحوی که در پایان سال 1388، ارائه خدمات براساس مدل تعالی سازمانی باشد و نمره ارزشیابی این بیمارستانها بیست درصد افزایش یابد، در غیراین صورت در سال بعد از شمول این آیین‌نامه خارج می‌شوند.
تبصره ـ برای بیمارستانهایی که نمره ارزشیابی آنها از چهارصد بالاتر باشد میزان افزایش نمره ارزشیابی مندرج در این ماده پانزده درصد تعیین می‌شود.
ماده12ـ هیئت امنا موظف است در قبال نتایج ارزشیابی انجام شده توسط مراجع تعیین شده از سوی وزارت و مبادی ذیربط، اقدام لازم را انجام داده و نتیجه ارتقای خدمات را هر شش ماه یک بار به معاونت سلامت وزارت و سازمانهای بیمه‌گر در استان گزارش نماید.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18786
تاریخ تصویب :
1388/5/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :