جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری نخستین گردهمایی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان شماره118883/ت42388کوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 21/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 105/16 مورخ 16/1/1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری نخستین گردهمایی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان توسط دانشگاه بین‌المللی امام خمینی تا سقف هزینه یکصد میلیون (000/000/100) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
2ـ دانشـگاه یـادشده می‌تـواند از کمکـها و هدایای داوطلـبانه اشـخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، درچارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18796
تاریخ تصویب :
1388/2/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :