جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 38/459

رای شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
(( نظر باینکه اموال موجود دراقامتگاه مشترک زوجین ، صرفنظر ازمالکیت آن ، درتصرف هردو نفر میباشد وانحلال عقد نکاح صرفا" دلالتی برانتزاع ید زوجه وتصرف مستقل زوج دراموال مذکورندارد)) (( نظر باینکه عرفا" جهیز برای استعمال واستفاده مشترک زوجین بخانه شوهربرده میشود ودرعین حال زوجه درنقل واستفاده اختصاصی از آن آزاد است ، بنابراین درصورتی پس از انحلال نکاح میتواند عین یاقیمت اموال نامبرده راازشوهر مطالبه کند که بقاء اعیان یاتلف آنرا درید شوهر بعد از وقوع طلاق اثبات نماید .))
(( نظر باینکه ورقه عادی مورد استناد فقط حاکی از این است که خوانده به مالکیت خواهان نسبت به اموال مذکور درورقه اقرار واعتراف نموده است ، وبهیچوجه حکایت ازبقاء اموال درید زوج یاتلف آن بعد ازطلاق ندارد ، بنابراین نمی تواند تمام ارکان لازم دعوی استرداد جهیزیه رامدلل دارد لذا دعوی محکوم به بطلا ن میشود ...))

مرجع :
حقوق مدنی ، دکترکاتوزیان
جلداول ، نکاح وطلاق
انتشارات بهنشر
صفحه : 209

29
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
459
تاریخ تصویب :
1338/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :