جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

رأی شماره‌های 525 و 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شماره هـ/88/432

تاریخ: 22/6/1388
شماره دادنامه: 525، 526
کلاسه پرونده: 88/432، 433
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مجید چابکرو مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 22 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکایت آقای مجید چابکرو به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی شماره 5558 مورخ 12/11/1387 به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 30/2/1388 چنین رأی صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای مجید چابکرو به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته شکایت از رأی قطعی شماره 5558 مورخ 12/11/1387 که با انطباق تخلف ارتکابی با بند یک و 25 ماده 8 به استناد بند (د) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم گردیده است. نظر به اینکه ایراد شکلی که موجبات نقض رأی مورد شکایت را فراهم نماید از جانب شاکی اقامه نگردیده و از حیث رعایت موازین شکلی نیز ایرادی بر نحوه رسیدگی و صدور رأی مترتب نمی‎باشد، بنابر مراتب اعلام شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ردّ شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکایت آقای رحمان زیدونی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شعبه 2 آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی شماره 5557 مورخ 12/11/1387 هیأت تجدیدنظر به‌شرح دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر نظریه کارشناس ثبت کشور در ملک متنازع فیه درب کوچکی از قدیم در محل وجود داشته و بعداً عریض شده و در زمان واگذاری منازل معین وضعیت فعلی را داشته است و به علاوه پرونده از نظر داشتن حق ارتفاق و غیره در شعبه دوم دادگاه حقوقی در جریان رسیدگی است. علیهذا، چنانچه ثابت شود که شاکی دارای حق ارتفاق می‎باشد، در این تخلفی از ناحیه ایشان مشهود نیست و ضمن اینکه بندهای تفهیم شده در ماده 8 با اتهام انتسابی به ایشان ارتباط چندانی ندارد. ضمن اینکه هیأت می‎بایست به ذیل ماده 21 آیین‎نامه اجرائی قانون تخلفات که رأی صادر شده را به طور مستدل و مستند انشاء نمایند و به سوابق شاکی و موقعیت ایشان نیز متوجه گردد و برابر آراء شماره 101 مورخ 28/10/1368 و شماره 83 مورخ 29/3/1378 به اصل ضرورت ارزش و اعتبار دلایل توجه نمایند. بنابراین در موقعیت فعلی رأی هیأت مخدوش و لازم‌الفسخ می‎باشد و مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی هیأت و ارجاع آن به هیأت همعرض صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به ‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ایجاد مزاحمت برای خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط کارمند دولت از مصادیق شقوق مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 به شمار نمی‎رود و تخلف اداری محسوب نمی‎شود. بنابراین رسیدگی به عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداری و تعیین مجازات اداری برای مرتکب آن انطباقی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 شعبه بیست و یکم دیوان در حدی که نتیجتاً مبین نقض رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی مستنداً به‌بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18812
تاریخ تصویب :
1388/6/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :