جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری در استان تهران شماره138588/ت38423ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 85087/42/4/1 مورخ 4/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ روستاها و مزارع و مکانهای عباس‌آباد علاقمند، محمودآباد و قاسم‌آباد تهرانچی از دهستان قلعه‌نو بخش کهریزک شهرستان ری در استان تهران انتزاع و به‌دهستان غنی‌آباد بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
ب ـ دهستان خاوران شرقی به مرکزیت روستای قیامدشت از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای:
1ـ قیامدشت 2ـ سنگتراشان 3ـ توتک 4ـ سیاهدره 5 ـ مجتمع کارگاههای صنعتی خاوران 6ـ ناحیه صنعتی توتک 7ـ چهل‌قز مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان ری در استان تهران ایجاد می‌‌گردد.
ج ـ دهستان خاوران غربی به مرکزیت روستای قاسم‌آباد تهرانچی از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای: 1ـ عباس‌آباد علاقمند 2ـ محمودآباد 3ـ قاسم‌آبادتهرانچی 4ـ لپه زنک 5 ـ چاپخانه لیل 6 ـ ناحیه صنعتی لپه زنک 7ـ گورستان ارامنه 8 ـ منطقه نظامی 9ـ زندان هارون‌الرشید مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان ری ایجاد می‌گردد.
د ـ بخش خاوران به مرکزیت روستای قیامدشت از ترکیب:
1ـ دهستان خاوران شرقی به مرکزیت روستای قیامدشت
2ـ دهستان خاوران غربی به مرکزیت روستای قاسم‌آباد تهرانچی ایجاد گردد.
با تصویب بندهای (الف) و (ب) این تصویب‌نامه چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه‌های 1:250000 پیوست ملاحظه شود و یا در آینده به وجود آید در تابعیت دهستانهای مربوط قرار خواهد گرفت.
این تصویب‌نامه در تاریخ7/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18818
تاریخ تصویب :
1388/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :