جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

الحاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران شماره 138548/ت42953ک

وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کـشور (ترانزیت) به اسـتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 56291/ت38693ه‍ـ مورخ 16/4/1387 تصویب نمودند:
متن ذیل به عنوان تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 38582/ت19789ه‍ مورخ 20/9/1377 اضافه می‌گردد:
تبصره1ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیت خارجی کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد و کالای اضافی غیر هم نوع و یا کالای مغایر از حیث نوع و میزان و تعداد کشف شود، در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد و بقیه کالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور داده خواهد شد.
تبصره2ـ در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت خارجی کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.
تبصره3ـ کالاهایی که ترانزیت آنها بر اساس تبصره (1) ماده (3) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده (به غیر از کالاهایی که ورود آنها به موجب قوانین موضوعه جرم شناخته شده است) در صورت اظهار صحیح در گمرک ورودی باید توسط ترانزیت‌کننده عودت گردد و در صورت اظهـار خلاف اسـنادی کالاهای موصـوف، با توجه به مقـررات امور گـمرکی قاچاق محسوب می‌گردد.
تبصره4ـ کانتینر آکبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آکبند تلقی می‌گردد و بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند، مگر در موارد ظن قوی.
تبصره5 ـ در خصوص ترانزیت خارجی کالاهای تحت کنترل و مراقبت‌های هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 7/7/1388 به تأیید مقام مـحترم ریاست جـمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18818
تاریخ تصویب :
1388/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور خارجه
وزارت راه وترابری
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :