جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 100،000 نفر شماره30760/310/300استانداران محترم استانهای آذربایجان شرقی ـ آذربایجان غربی ـ اردبیل ـ اصفهان ـ ایلام
بوشهر ـ تهران ـ چهارمحال و بختیاری ـ خراسان رضوی ـ خراسان شمالی ـ خراسان جنوبی
خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سیستان و بلوچستان ـ فارس ـ قم ـ قزوین ـ کردستان
کرمان ـ کرمانشاه ـ کهکیلویه و بویراحمد ـ گلستان ـ گیلان ـ لرستان ـ مازندران ـ مرکزی
هرمزگان ـ همدان ـ یزد
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/5/1388 با توجه به گزارش عملکرد شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی مصوبه مورخ 15/5/1386 موضوع تفویض اختیار تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 100،000 نفر را به شرح ذیل اصلاح نمود:
1ـ تصویب طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 100،000 نفر در چارچوب مفاد این مصوبه به شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها واگذار می‌شود و این اختیار قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره ـ در صورت وجود شرایط ویژه، بنا به پیشنهاد رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یا هر یک از اعضای شورایعالی و تأیید رئیس شورایعالی، طرح جامع شهرهای کمتر از 100 هزار نفر نیز در شورایعالی شهرسازی و معماری قابل بررسی است.
2ـ در تصویب طرح‌های جامع آن دسته از شهرهای با جمعیت کمتر از 100،000 نفر که مرکز شهرستان باشند، حضور نماینده یا نمایندگان شورایعالی در جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی استانها ضروری است.
تبصره1ـ انتخاب نماینده یا نمایندگان شورایعالی متناسب با ویژگی شهر مربوط توسط دبیر شورایعالی و از بین اعضای شورایعالی یا کمیته فنی یا مدیران دفاتر ذیربط در وزارت مسکن و شهرسازی و یا کارشناسان خبره (با ده سال سابقه کار و با آشنایی با شورای عالی و سیاستگزاری‌های آن) صورت می‌پذیرد و حکم مأموریت نیز توسط دبیر شورایعالی صادر خواهدشد.
تبصره2ـ مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است حداقل 15 روز قبل از برگزاری جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی، دعوتنامه جلسه مذکور را به همراه خلاصه گزارش طرح برای دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید.
تبصره3ـ دبیر شورایعالی ضمن تعیین نماینده یا نمایندگان خود برای شرکت در جلسه کارگروه، اطلاعات دریافتی را در اختیار ایشان قرار خواهد داد.
تبصره 4ـ نماینده مذکور موظف است در جلسه شرکت نموده و گزارش خود را در فرم‌هایی که توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه می‌شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به دبیرخانه شورایعالی ارائه نماید.
تبصره 5 ـ مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است یک نسخه از مصوبه شورای برنامه‌ریزی را به انضمام مدارک لازم برای اظهارنظر دبیر شورایعالی به دبیرخانه ارسال نماید.
3ـ ملاک تعیین جمعیت شهرها جمعیت مندرج در آخرین سالنامه آماری مرکز آمار ایران است.
تبصره ـ دبیرخانه شورایعالی موظف است بر مبنای این بند از ابتدای سال 1387 به بعد در فروردین ماه هر سال لیست شهرهای هر استان که باید طرح جامع آنها در شورایعالی به تصویب برسد تدوین و به استانها اعلام نماید.
4ـ طرح‌های مربوط به شهرهای جدید و شهرک‌ها در شورایعالی بررسی و تصویب می‌شوند.
5 ـ بررسی مغایرت‌های اساسی نیز در چارچوب سقف‌های جمعیتی تعیین شده در این مصوبه حسب مورد در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و یا شورایعالی صورت می‌پذیرد.
تشخیص نهایی مغایریت اساسی در چارچوب ماده 45 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران در مورد شهرهای کمتر از 100000 نفر براساس معـیارهای مصوب شورایعالی با رئیـس مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان و در مورد شهرهای بالاتر از 100000 نفر، شـهرهای جدید و شهـرک‌ها این مسئولیـت با دبیر شورایعالی می‌باشد.
گردش کار تفصیلی این موضوع توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه و به استانها ابلاغ خواهد گردید.
تبصره1ـ دبیرخانه شورایعالی مکلف است دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر، مصوب 23/12/1363 شورایعالی و اصلاحیه‌های بعدی آن را، حداکثر ظرف مدت 3 ماه بازنگری نموده و پس از تصویب شورایعالی مبنای اقدامات بعدی قرار دهد.
تبصره2ـ در صورتی که مواردی از تصمیمات کمیسیون ماده 5 شهرهای زیر یکصد هزار نفر توسط دبیرخانه شورایعالی مغایر با اساس طرح جامع شهر تشخیص داده شود، موضوع باید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طرح و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
6 ـ شوراهای برنامه‌ریزی استانها موظفند رسیدگی به طرحها را پس از بررسی و تصویب طرحها در کارگروه شهرسازی و معماری استانها در دستور کار خود قرار دهند. مواردیکه الزاماً باید در جلسه شورای برنامه‌ریزی و کارگروه مسکن و شهرسازی استان ارائه و مورد بررسی قرار گیرد به شرح پیوست (1) می‌باشد.
7ـ کارگروههای مسکن و شهرسازی و شوراهای برنامه‌ریزی استانها به هنگام بررسی و تصویب طرحها موظفند اصول زیر را رعایت نمایند:
ـ توجه به راهبردهای طرح‌های بالادست درخصوص نقش شهر ـ جهات توسعه و جمعیت کل و جمعیت شاغلین و ارتباط آنها با یکدیگر.
ـ توجه به رعایت حرائم، قوانین و ضوابط و مقررات قانونی دستگاههای ذیربط.
ـ توجه به قانون « تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» درخصوص عدم تداخل محدوده و حریم شهرها و روستاها با یکدیگر و عدم تجاوز محدوده یا حریم شهرها از خطوط (مرز) تقسیمات کشوری و اصلاح تداخلات احتمالی موجود.
ـ توجه به ظرفیت منابع آب شهر.
ـ توجه به جدول سطوح و سرانه‌ها و تأکید بر رعایت سرانه‌ها و استانداردهای مصوب دستگاهها در جدول مذکور.
ـ توجه به افزایش حداقل 15 درصدی تراکم جمعیتی پیشنهادی (نفر در هکتار) نسبت به تراکم جمعیتی طرح قبلی.
ـ توجه به اولویت توسعه شهر در اراضی غیرکشاورزی.
ـ تعیین محدوده شهر برای افق 10 ساله (چنانچه سطح شهر براساس طرح‌های مصوب قانونی قبلی بیش از نیاز 10 ساله شهر بوده و نتوان به دلایل موجه محدوده شهر را متناسب با آن نیازها کوچک نمود، افق طرح متناسب با سطح موجود تا 15 سال قابل افزایش است).
ـ تعیین حریم شهر متناسب با سطح محدوده و افق طرح و امکان نظارت بر آن با هدف پیش‌بینی اراضی که حفاظت آنها برای توسعه درازمدت شهر ضروری می‌باشد و با رعایت موارد زیر:
الف) قرارگیری نقاط سکونتی مستعد توسعه‌های برنامه‌ریزی نشده در داخل حریم
ب) پرهیز از ورود اراضی که بنا به قوانین خاص خود، قابلیت کنترل و نظارت دارند
ج) توجه به موقعیت شهرک‌های صنعتی موجود و مصوب
د) سطح حریم شهر حدوداً 3 تا 5 برابر سطح محدوده باشد.
8 ـ با توجه به ضرورت قانونی برای تصویب نهایی کلیه طرح‌های جامع در شورایعالی، اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهایی که براساس این مصوبه در شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها به تصویب می‌رسد به دبیر شورایعالی تفویض می‌شود.
دبیر شورایعالی پس‌از وصول صورتجلسه و مدارک نسبت به صدور نامه تنفیذ اقدام نموده و یا در صورتی که به تشخیص وی، برخی از قوانین و مقررات یا سیاستهای اصلی شهرسازی و مصوبات شورایعالی در تصویب طرح‌های جامع رعایت نشده باشد، موضوع را ظرف مدت دو هفته از دریافت مدارک فوق‌الذکر به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت عدم ابلاغ مصـوبه اعلام و برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار شورایعالی قرار خواهد داد.
9ـ مراحل بررسی و تصویب تغییرات طرح‌های هادی شهری معتبر بوسیله کمیسیونی به عضویت نمایندگان معاونت عمرانی استانداری (رییس)، شهردار، مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و با حضور رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) انجام می‌شود.
تبصره1ـ دبـیرخانه این کمیسیون در محل مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان استقرار می‌یابد.
10ـ دبیرخانه شورایعالی موظف است ظرف مدت یک ماه دستورالعمل‌های لازم شامل مدارک موردنیاز، زمانبندی ارسال مدارک، نحوه ابلاغ تصمیمات شورایعالی و سایر جزئیات مربوط را در چارچوب این مصوبه تنظیم و با امضاء ریاست شورایعالی به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ نماید.
دبیرخانه شورایعالی موظف است هر ساله در پایان خرداد گزارش کمی و کیفی از عملکرد شورایهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها در اجرای این مصوبه را تهیه و به شورایعالی ارائه نماید. شورایعالی بر اساس این گزارش برای دوره زمانی جدید و در مورد تمام و یا تعدادی از استانها تصمیم‌گیری خواهدنمود.
مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام گردید.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18820
تاریخ تصویب :
1388/5/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
شورای شهرسازی و معماری استان بوشهر
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
شورای شهرساری و معماری استان گلستان
شورای شهرسازی و معماری استان هرمزگان
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
شورای شهرسازی و معماری استان قم
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان شمالی
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
شورای شهرسازی و معماری استان قزوین
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
شورای شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری
شورای شهرسازی و معماری استان كردستان
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :