جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نصیرآباد شماره33305/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران
در اجـرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نصیرآباد (مبنی بر الحاق 21 هکتار به محدوده شهر نصیرآباد) در جلسه مورخ 1/4/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به عدم تداخل با حرایم سایر مراکز شهری و روستایی و حریم بخشها و شهرستانهای مجاور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18822
تاریخ تصویب :
1387/4/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :