جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیشوا شماره33327/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر پیشوا (مبنی بر الحاق صرفاً یکصد هکتار به صورت متصل به محدوده فعلی شهر) در جلسه مورخ 1/4/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط بر عدم تداخل با حرائم سایر مراکز شهری و روستایی و حریم بخشها و شهرستانهای مجاور و خارج از محدوده و حریم بودن شهرک صنعتی پیشوا، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18822
تاریخ تصویب :
1387/4/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :