جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای شماره143259/41336

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 99595/ت41336ک مورخ 17/5/1388 که براساس متن پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، اشتباهات تحریری رخ داده است، لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌شود:
1ـ در ماده (2) عبارت « به منظور ایفای وظایف مقرر در صدر ماده (7) قانون» به عبارت « دستگاههای مشمول موظفند از این پس صرفاً در مواردی که به موجب قوانین یا مصوبات قانونی مجاز شده باشند، برای صدور مجوز از متقاضیان درخواست مدارک و اطلاعات نمایند. وضع و صدور هر نوع مجوز توسط دستگاههای مشمول که فاقد حکم قانونی یا مصوبه هیئت وزیران باشد، ممنوع است و دستگاههای مذکور مجاز به صدور مجوز در این زمینه نیستند. آن دسته از دستگاههای مشمول که نیازمند حکم قانونی یا مصوبه هیئت‌وزیران برای وضع یا صدور مجوزهای موردنظر باشند، باید از طریق هیئت نظارت اقدام نمایند. دستگاههای مشمول همچنین مکلفند به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز اقدامات زیر را به عمل آورند:» تغییر می‌یابد.
2ـ در ماده (7) عبارت « سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و دبیرخانه اجرایی» جایگزین عبارت « استانداری و دبیرخانه هیئت» می‌گردد.
3ـ در ماده(21) عبارت « دبیرخانه هیئت‌نظارت در معاونت ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهدبود» به صدر ماده مذکور اضافه می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18825
تاریخ تصویب :
1388/7/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :