جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

آیین‌نامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران شماره 11324/ص/88/ه‍ـمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه داخلی هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران که در اجرای ماده 8 قانون تشکیل این هیأت (مصوب 21/9/1378 مجلس) به تصویب مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، جهت درج به پیوست تقدیم می‌گردد.

رییس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ـ دکتر ابراهیم متولیان

شماره 10117/ص/88/ه‍ـ 9/6/1388
جناب آقای دکتر لنکرانی
مقام محترم وزارت
در اجرای ماده 8 قانون تشکیل هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس محترم شورای اسلامی ـ آیین‌نامه داخلی هیأت امناء (که در تاریخ 27/4/1379 توسط هیأت تصویب و از تاریخ 5/5/1379 جهت اجرا، توسط وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده بود) که پس از ماهها کار کارشناسی در جلسه مورخ 3/6/1388 هیأت امناء مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است جهت استحضار و دستور ابلاغ حضورتان تقدیم می‌گردد.

رییس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ـ دکتر ابراهیم متولیان

شماره 10118/ص/88/ه‍ـ 9/6/1388

آیین‌نامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

مقدمه:
در اجرای ماده 8 قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس محترم شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد مورخ 3/6/1388 هیأت مذکور، آیین‌نامه داخلی اولیه هیأت که در تاریخ 27/4/1379 توسط هیأت تصویب و از تاریخ 5/5/1379 جهت اجرا توسط وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده بود، به شرح زیر اصلاح گردید:

فصل اول: کلیات
ماده1ـ عبارات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معنای زیر خواهند بود:
1ـ هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران: که در این آیین‌نامه « هیأت» نامیده می‌شود نهادی است عمومی و غیردولتی با استقلال مالی و اداری و شامل ستاد مرکزی و کلیه واحدهایی است که برابر قانون هیأت ایجاد شده و یا می‌شوند.
2ـ هیأت امناء : منظور از هیأت امناء در این آیین‌نامه، هیأت پنج نفره منصوب از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند که منبعد در این آیین‌نامه « هیأت امناء» نامیده می‌شود.
3ـ قانون: منظور از این واژه قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران می‌باشد که مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
4ـ سال مالی: از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
5 ـ بودجه: برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی کمک‌های دولت (اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه کل کشور)، درآمدهای اختصاصی هدایا و کمک‌های غیربودجه‌ای و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام برنامه‌ها و عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف مندرج در قانون هیأت خواهد گردید.
6 ـ اعتبار: عبارت است از مبلغی که برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های هیأت در بودجه مربوطه پیش‌بینی شده است.
7ـ برنامه: بالاترین سطح طبقه‌بندی کارهای اجرائی است که برای انجام مسئولیت‌هائی که هیأت برای رسیدن به اهداف خود تعیین می‌کند.
8 ـ درآمد اختصاصی: درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که تحت عنوان درآمد اختصاصی و به جز کمک دولت در بودجه هیأت برای رسیدن به اهداف تعیین شده تحصیل و به مصرف می‌رسد.
9ـ تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هائی است که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف هیأت ضروری است.
10ـ تأمین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه یا پرداخت معین.
11ـ تعهد: عبارت است از ایجاد الزاماتی بر ذمه هیأت ناشی از:
ـ تحویل کالا یا انجام خدمت.
ـ اجرای قراردادهای منعقده بین هیأت و اشخاص حقوقی یا حقیقی.
ـ احکام صادره از طرف مراجع قانونی ذیصلاح.
ـ انعقاد قراردادهای بین‌المللی و یا عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با رعایت قانون.
ـ کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در جهت اهداف هیأت صورت می‌گیرد.
12ـ تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.
13ـ حواله یا دستور پرداخت: اجازه‌ای است که کتباً به وسیله رئیس هیأت یا مقامات مجاز برای تأدیه تعهدات و بدهی‌ها از محل اعتبارات مربوط به عهده مدیر مالی و یا شخص مجاز در وجه ذینفع صادر می‌شود.
تبصره ـ اجازه ممکن است جداگانه یا ذیل قرارداد و اسناد و مدارک قابل پرداخت صادر شود.
14ـ هزینه: عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه.
15ـ تنـخواه‌گردان پرداخت: عبـارت است از وجهی که در هر سـال مالـی به منظور رفع احتیاجات نقدی و پرداخت هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها توسط مدیر مالی با دستـور رئیس هیأت یا مقام مجاز در اختیار واحد تدارکات، کارپرداز یا اشخاص مجاز قرار گیرد.
16ـ پیش‌پرداخت: عبارت است از پرداختی که قبل از انجام تعهد و در قبال تضمین لازم پرداخت می‌گردد.
17ـ علی‌الحساب: پرداختی است که با رعایت مقررات و آیین‌نامه به منظور ادای قسمتی از تعهد پرداخت می‌گردد.
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور توسط رییس هیأت امضاء می‌شوند.
هـیأت می‌تواند برخی از اختـیارات خود را برای مـدت محدود به رییس هیأت واگذار کند.
18ـ سپرده: عبارت از وجوهی است که طبق قوانین و مقررات و قراردادها به منظور تأمین و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق هیأت دریافت می‌گردد و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط تعهدات در قرارداد و قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.
19ـ عبارات به کار رفته در این آیین‌نامه در این فصل مورد تعریف قرار نگرفته‌اند بر معنای مورد نظر هیأت امناء تفسیر و تعریف خواهند شد.
ماده2ـ در مواردی که در تفسیر این آیین‌نامه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد مرجع تفسیرکننده هیأت امناء خواهد بود.
ماده3ـ کلیه دستورالعملهای لازم برای اجرای مفاد این آیین‌نامه حداکثر ظرف مهلت 3 ماه توسط رییس هیأت تهیه و به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
ماده4ـ آیین‌نامه داخلی هیأت مصوب 5/5/1379 تا حدی که با مفاد این آیین‌نامه مغایر است نسخ می‌شود.
ماده5 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه امور هیأت بر اساس آن اجرا خواهد شد. رییس هیأت در این خصوص پاسخگو خواهد بود.
فصل دوم: اهداف، وظایف و ساختار هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران
مبحث اول: اهداف
ماده6 ـ تصمیمات هیأت باید در چهارچوب قانون و اهداف تعیین شده باشد. وظایف هیأت بر اساس مواد 3 و 4 قانون عبارتند از:
الف ـ ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور و بی‌نیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور.
ب ـ کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماریهای بیماران یاد شده در بند الف.
ج ـ تأمین و ایجاد هرگونه تسهیلات درمانی (سرمایه‌ای و مصرفی) برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آنها.
د ـ بهبود کیفی و کمی امکانات مراکز آموزش و درمانی داخل کشور.
ه‍ ـ اعزام متخصصان پزشکی و پیراپزشکی و حرفه‌های وابسته برای دوره‌های آموزشی.
و ـ زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات و امکانات در خصوص موارد ذکر شده در بندهای (ج)، (د) و (ه‍ ( این ماده برای ساخت و سرمایه‌گذاری در تولید در حد امکان با رعایت مقررات.
مبحث دوم: وظایف
ماده7ـ هیأت علاوه بر انجام اهداف و وظایف ماده 11 آیین‌نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ تهیه طرح جامع از وضعیت موجود امکانات، تجهیزات پزشکی و ساختمانهای بخشهای همکار بیمارستانی.
2ـ تدوین برنامه‌های اصولی جهت خرید متمرکز پزشکی اعم از درمانی، آموزشی و کمک آموزشی.
3ـ ارائه رهنمودهای لازم به منظور استفاده صحیح و مطلوب از امکانات موجود در بخشهای همکار.
4ـ تهیه و تدوین برنامه‌های تولید تجهیزات پزشکی اعم از درمانی، آموزشی و کمک آموزشی و حمایت از شرکتهای سازنده مورد تأیید در داخل کشور با رعایت مقررات جاری و صرفه و صلاح کشور.
5 ـ ارائه طرحهای ضروری به منظور توسعه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات لازم در بخشهایی که توانایی بالقوه همکاری یا گسترش همکاری قبلی را دارند.
6 ـ دریافت گزارش سالانه اعزام بیماران به خارج از کشور از شورای عالی پزشکی به منظور برنامه‌ریزی حمایتی در جهت خودکفایی و درمان بیماران در داخل کشور.
7ـ تدوین و تعیین هزینه‌های گلوبال خدمات ارائه شده در بخشهای همکار (در موارد نبود تعرفه مصوب وزارت بهداشت).
8 ـ تعیین و اعلام معادل ریالی تجهیزات و امکانات خریداری‌شده ارزی از قبیل مواد تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی.
9ـ برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی تجهیزات پزشکی سیار.
10ـ بررسی درخواست دانشگاهها جهت همکاری با بخشهای جدید.
11ـ انعقاد قرارداد همکاری با بخشهای مختلف بیمارستانی.
12ـ کمک به دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی برای اعزام گروههای پزشکی (پزشک و پرستار و سایر حرفه وابسته) به خارج از کشور برای آموزش دوره‌های کوتاه‌مدت، سمینارها و گردهمایی‌های علمی.
13ـ حمایت از برگزاری سمینارهای علمی کوتاه‌مدت داخلی و همکاری با دانشگاهها به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های سمینارهای پزشکی که در جهت اهداف هیأت مؤثر می‌باشند.
14ـ سفارش خرید تحویل و راه‌اندازی و آموزش تجهیزات و وسایل پزشکی، آموزشی و کمک آموزشی و مواد تحقیقاتی و کتب و نشریات ضروری پزشکی برای بخشهای همکار.
15ـ کمک به تأمین مواد مصرفی و قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی، آموزشی، کمک آموزشی بخشهای همکار.
16ـ بکارگیری نیروهای اداری، پشتیبانی، فنی و کارشناسی (پزشکی و غیرپزشکی) مورد نیاز ستاد مرکزی هیأت بر اساس تشکیلات اداری آن.
17ـ جلب حمایت پزشکان، انجمنها و جوامع علمی پزشکی ایرانی مقیم خارج از کشور جهت برقراری همکاری علمی و تجهیزاتی.
مبحث سوم: ساختار
بند اول: هیأت امنا
ماده8 ـ جلسات هیأت در ساختمان هیأت واقع در خیابان طالقانی بین حافظ و استاد نجات‌اللهی شماره 219 و یا هر محل دیگری که هیأت معین نماید تشکیل می‌شود.
ماده9ـ جلسات هیأت هر ماه یک یا دو جلسه و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد رییس هیأت و یا اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد.
ماده10ـ جلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره1ـ در هر حال تصمیمات هیأت با اکثریت آرا موافق قابل اجرا است.
ماده11ـ دعوتنامه و دستور جلسات باید یک هفته قبل با امضاء دبیر هیأت در اختیار اعضاء و نمایندگان ناظر قرار گیرد.
تبصره ـ دعوت به جلسات فوق‌العاده هیأت می‌تواند از طریق نمابر یا تلفنی صورت پذیرد و نیازی به ارسال دستور جلسه نخواهد بود.
ماده12ـ عضویت اعضاء در هیأت قائم به شخص بوده و هیچ یک از اعضاء حق معرفی جانشین در هیأت را ندارد.
تبصره ـ در موارد ضروری با تشخیص ریاست هیأت امناء ، نماینده تام‌الاختیار اعضای اصلی پذیرفته می‌شوند.
ماده13ـ گزارش حضور و عدم حضور اعضاء هیأت توسط رییس هیأت هر سه ماه یکبار جهت اطلاع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده14ـ هیأت می‌تواند حسب مورد از سایر افراد مطلع برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
بند دوم: ریاست هیأت
ماده15ـ هیأت در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیأت از بین خود تعیین می‌نماید.
ماده16ـ تصمیمات هیأت توسط رییس هیأت برای اجرا ابلاغ می‌شود.
ماده17ـ اداره امور اجرایی و واحدهای تابعه هیأت در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت می‌رسد با رییس هیأت می‌باشد.
ماده18ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور توسط رییس هیأت امضاء می‌شوند.
ماده19ـ هیأت می‌تواند برخی از اختیارات خود را برای مدت محدود به رییس هیأت واگذار کند.
بند سوم: دبیر هیأت
ماده20ـ هیأت دارای یک دبیر خواهد بود که به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت تعیین خواهد شد.
ماده21ـ مذاکرات و تصمیمات در جلسه هیأت باید توسط دبیر هیأت در دفتر مخصوص که به همین منظور تهیه می‌گردد ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد.
بند چهارم: کمیته‌های تخصصی
ماده22ـ هیأت به منظور انجام وظایف مربوطه و سهولت و دقت در کار سفارش هرگونه ملزومات و تجهیزات پزشکی، آموزش، کمک آموزشی و... از نظریات کارشناسی کمیته‌های تخصصی زیر استفاده خواهد نمود:
1ـ کمیته تخصصی مواد مصرفی و قطعات یدکی
2ـ کمیته تخصصی قلب و CCU
3ـ کمیته تخصصی چشم پزشکی
4ـ کمیته تخصصی اورولوژی
5 ـ کمیته تخصصی جراحی و پیوند اعضاء
6 ـ کمیته تخصصی زنان و مامائی و نازائی
7ـ کمیته تخصصی تصویربرداری
8 ـ کمیته تخصصی بیهوشی، احیا و ICU
9ـ کمیته تخصصی جراحی اعصاب
10ـ کمیته تخصصی خون و آنکولوژی
11ـ کمیته تخصصی ارتوپدی
12ـ کمیته تخصصی گوش و حلق و بینی
تبصره1ـ هیأت می‌تواند عنداللزوم کمیته‌های تخصصی خاص دیگری را تصویب نماید.
تبصره2ـ کمیته‌های تخصصی حسب ضرورت و با نظر هیأت مرکب از 3 تا 5 نفر خواهند بود.
تبصره3ـ اعضای کمیته‌های تخصصی عبارت از یک یا دو نفر کارشناس از هیأت و دو یا سه نفر از پزشکان متخصص مربوطه ترجیحاً یک نفر از تهران و یک یا دو نفر از شهرستانها خواهند بود.
تبصره4ـ انتخاب اعضاء کمیته‌های تخصصی به پیشنهاد هیأت و با حکم رییس هیأت منصوب می‌شوند.
تبصره5 ـ جلسات کمیته‌های تخصصی به درخواست رییس هیأت تشکیل و نظریه اکثریت اعضای هر کمیته ملاک تصمیم‌گیری هیأت خواهند بود.
تبصره6 ـ حق‌الزحمه شرکت اعضاء هیأت امناء و اعضای کمیته‌های تخصصی از محل بودجه هیأت امناء قابل پرداخت خواهد بود. میزان حق‌الزحمه بر حسب هر ساعت حضور به پیشنهاد رییس هیأت امنا و تصویب مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
فصل سوم: امور مالی و معاملاتی
محبث اول ـ بودجه و منابع مالی:
ماده23ـ براساس سیاست‌های کلی، اهداف و خط‌مشی‌های هیأت امناء بودجه پیشنهادی حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط گروه بودجه تنظیم و به تصویب هیأت امناء می‌رسد.
تبصره ـ اعضای گروه بودجه توسط ریاست هیأت منصوب می‌شوند.
ماده24ـ منابع مالی هیأت شامل بودجه عمومی دولت (کمک)، درآمد اختصاصی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی (غیربودجه‌ای) و تسهیلات بانکی خواهد بود.
ماده25ـ اعتبارات مورد نیاز هیأت از منابع عمومی دولت در هر سال برابر ضوابط ابلاغی توسط هیأت تهیه و به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود تا به صورت (کمک) در بودجه کل کشور منظور و به تصویب برسد.
ماده26ـ درآمد اختصاصی شامل کلیه درآمدهائی (غیر از اعتبارات مصوب) است که در اجرای اهداف تعیین‌شده به تصویب هیأت امناء رسیده و یا وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غیرمنقول، فروش مواد زائد و بدون استفاده، فروش تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات، املاک و ابنیه مازاد، وجوه حاصل از عدم اجرای قراردادها، تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی، ضبط سپرده‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، سود بانکی و سایر درآمدهایی که مجوز آن توسط هیأت امناء صادر شده باشد.
ماده27ـ کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی (غیربودجه‌ای) به وجوهات و کمک‌هایی اطلاق می‌گردد که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به هیأت امناء اهداء می‌گردد.
تبصره1ـ در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی موارد مصرف کمک‌های اهدایی خود را مشخص نمایند، چنانچه با اهداف هیأت امناء مغایر نباشد منحصراً در موارد تعیین شده به مصرف خواهد رسید.
تبصره2ـ وجوه و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی، حقوقی اهداء و در مصرف آن هیچ محدودیتی قائل نشده باشد با تشخیص رییس هیأت امناء و در جهت اهداف هیأت به مصرف خواهد رسید.
ماده28ـ اعتبارات دریافتی که از سایر دستگاههای اجرائی (در صورتیکه در نحوه مصرف آن شرایط خاص تعیین نکرده باشند) عیناً به اعتبارات هیأت افزوده و در قالب مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.
تبصره ـ با تصویب هیأت امناء ، سالیانه حداکثر 5/1 درصد از اعتبارات بودجه‌ای (کمک) و 5 درصد از درآمدهای اختصاصی و سایر منابع به صورت خارج از شمول این آیین‌نامه در اختیار رییس هیأت امناء قرار می‌گیرد تا بنا به تشخیص و در جهت اهداف هیأت به مصرف برسد.
ماده29ـ هیأت می‌تواند نحوه تخصیص اعتبارات ارزی را برای تهیه ملزومات مصرفی، قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی، اعزام متخصصان به خارج از کشور و میزان ذخیره برای موارد فوری را تقسیم و درصدبندی نماید. در این صورت هر نوع تخصیص خارج از میزانهای تعیین شده ممنوع خواهد بود.
مبحث دوم ـ دریافت‌ها و پرداخت‌ها:
ماده30ـ حسابهای بانکی به تعداد مورد نیاز و به تشخیص رییس هیأت امناء برای منابع مختلف مالی به صورت جاری یا سپرده افتتاح می‌گردد.
ماده31ـ
1ـ استفاده از اعتبارات ارزی و ریالی که در قانون بودجه کل کشور هر سال منظور و در اختیار هیأت قرار می‌گیرد و همچنین استفاده از درآمدهای هیأت در هر مورد با تصویب هیأت خواهد بود.
2ـ انواع دریافت‌های هیأت شامل (اعتبارات منظور در قانون بودجه ـ وجوه حاصل از حق‌العلاج بیماران معرفی شده به واحدهای درمانی همکار به صورت نقدی یا فرانشیز و یا از سازمانهای بیمه‌گزار، وجوه حاصل از واگذاری تجهیزات و ملزومات به واحدهای درمانی و.....) به غیر از اعتبارات منظور در قانون بودجه باید با تعیین و تصویب هیأت باشد.
1ـ کلیه دریافت‌ها اعم از وجوه تحت عنوان (کمک) یا عناوین دیگر از محل ردیف‌های بودجه مصوب کل کشور و درآمدهای اختصاصی، هدایا و کمک‌های نقدی مردمی عیناً به حسابهای بانکی جاری، سپرده (پشتیبان) واریز می‌شود.
2ـ هرگونه برداشت و پرداخت از حسابهای بانکی در مقابل اخذ رسید و به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
الف ـ در خصوص اعتبارات مندرج در قانون بودجه: با صدور چک و امضاء رییس هیأت امناء و ذیحساب و مهر هیأت
ب ـ در خصوص سایر منابع درآمدی: با صدور چک و امضاء رییس هیأت امناء و مدیر مالی و مهر هیأت
تبصره1ـ در غیاب رییس هیأت امناء فرد دیگری جهت امضای برداشتها و پرداختها با پیشنهاد رییس هیأت و تصویب هیأت تعیین و معرفی خواهد شد.
تبصره2ـ گواهی بانک مبنی بر واریز به حساب ذینفع ـ پرداخت وجه به ذینفع ـ حواله در وجه ذینفع به منزله رسید پرداخت خواهد بود. در موارد استثنائی که به تشخیص رئیس هیأت اخذ امضاء گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد تأیید رییس هیأت دایر بر پرداخت وجه به ذینفع (چک یا نقد) به عنوان رسید دریافت‌کننده وجه تلقی خواهد شد.
ماده32ـ مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله (دستور پرداخت) به عهده رییس هیأت یا مقام مجاز از جانب وی و تطبیق پرداخت‌ها با این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوطه به عهده مدیر مالی خواهد بود.
ماده33ـ اختیارات موضوع ماده 29 حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف رییس هیأت به سایر اشخاص کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار سلب اختیار از تفویض‌کننده نخواهد بود.
تبصره ـ اختیار و مسئولیت‌های تفویض شده از طرف رییس هیأت امناء قابل تفویض به اشخاص ثالث نخواهد بود.
ماده34ـ کلیه اسناد هزینه و خرید انجام شده باید همراه اصل با مدارک مثبته زیر باشد:
الف ـ خریدهای داخلی: درخواست خرید، تأمین اعتبار ـ مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه ـ فاکتور خرید ـ رسید انبار یا حواله انبار ـ دستور پرداخت ـ قرارداد در مورد خریدها، در موارد ضروری صورتجلسه تحویل کالائی که مستقیماً به انبار تحویل نشده باشد مبنای صدور رسید انبار خواهد بود.
ب ـ خریدهای خارجی: درخواست خرید ـ اعلامیه بانک (اعتبار اسنادی) و در موارد جزئی صورتحساب فروشنده، مدارک محل، مدارک ترخیص کالا (برگ سبز)، رسید انبار (در موارد ضروری صورتجلسه تحویل کالا در خارج از انبار مبنای صدور رسید انبار خواهد بود)، مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد، دستور پرداخت و قراردادها، باید ضمیمه اسناد پرداخت گردد.
تبصره ـ در مورد خریدهای داخلی و خارجی ضوابط فاکتور و پیش‌فاکتور اداره کل تجهیزات پزشکی حاکم خواهد بود.
ج ـ خدمات قراردادی و پیمان‌ها: مدارک انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد، قرارداد، صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد، ابلاغ افزایش یا کاهش کار، تأییدیه رئیس هیأت یا مقام مجاز مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط قرارداد، ارائه تسویه حساب از سوی مراجع قانونی (سازمان تأمین اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره) و ارائه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع باید ضمیمه سند پرداخت گردد.
د ـ پرداخت‌های پرسنلی: شامل حقوق و مزایا، اضافه کار، حق‌الزحمه‌ها، حق‌المشاوره‌ها، حق حضور در جلسه‌ها، پاداش و عیدی، مأموریت‌ها، کارانه و سایر پرداخت‌های پرسنلی (که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص است) لازم است اولین حکم برقراری و یا تغییرات نسبت به ماه قبل، گواهی انجام خدمت و دستور پرداخت ضمیمه سند پرداخت گردد.
هزینه و فوق‌العاده‌های خارج از کشور بر اساس دستورالعمل مربوطه و تأیید رییس هیأت یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل پرداخت خواهد بود.
ماده35ـ پرداخت کمک به صورت نقدی یا غیرنقدی به مؤسسات دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب قانون هیأت امناء به تشخیص رییس هیأت در قبال اخذ رسید هزینه قطعی منظور می‌گردد.
ماده36ـ مانده مصرف نشده تنخواه‌گردان نزد اشخاص الزاماً باید در پایان سال به حساب بانکی واریز و تسویه گردد.
ماده37ـ برای آن قسمت از هزینه‌ها و خدماتی که نوعاً انجام آن در یک سال مالی تجاوز می‌کند بنا به تشخیص رییس هیأت می‌توان برای مدت مناسب قرارداد منعقد نمود.
ماده38ـ کسر و اضافات حاصل از ابوالجمعی امور مالی، اموال، دارائی‌ها، موجودیهای جنسی اعم از نقدی یا جنسی یا اوراقی که در حکم وجه نقد است به حساب کسری یا اضافات دوره بسته می‌شود و همزمان پیگیری قانونی بر اساس نظریه کمیسیون منتخب هیأت امناء به عمل خواهد آمد.
ماده39ـ میزان تنخواه‌گردان پرداخت به تدارکات، کارپردازان و سایر اشخاصی که مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند با تأیید و تصویب رییس هیأت تعیین و پرداخت می‌گردد و در قبال اسناد مثبته معادل آن ترمیم می‌گردد.
٭تبصره ـ از کارکنان قراردادی و غیررسمی که تنخواه‌گردان دریافت می‌کنند تا سقف تنخواه‌گردان در اختیار بنا به تشخیص رییس هیأت امناء وثیقه معتبر اخذ می‌گردد.
مبحث سوم ـ معاملات:
ماده40ـ تهیه تجهیزات و لوازم پزشکی، لوازم و وسایل آموزشی و کمک آموزشی برای بخشهای همکار باید بر اساس سیاستها و خط‌مشی‌ها و برنامه‌های هیأت و درخواست رؤسای دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و... تصویب هیأت امناء صورت گیرد.
ماده41ـ خریدهای داخلی و خارجی وسایل تجهیزاتی مصرفی و غیرمصرفی پزشکی لوازم آموزشی و کمک آموزشی مواد تحقیقاتی در هر مورد باید با تعیین مشخصات مربوط به نوع کالا، میزان و قیمت آن همراه با اظهارنظر موافق کمیته تخصصی مربوطه در هیأت مطرح و مجوز خرید از هیأت اخذ گردد.
ماده42ـ کلیه معاملات هیأت اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
٭تبصره ـ در موارد زیر نیازی به برگزاری مناقصه یا مزایده نخواهد بود:
1ـ معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی باشد.
2ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که 50% سهام یا مالکیت آنها متعلق به موسسات یا نهادهای مذکور باشد.
3ـ خرید خدمات مشاوره‌ای اعم از مهندس مشاور و مؤسسات علمی یا هرگونه خدمات مشاوره، حسابداری، حسابرسی و کارشناسی منتخب هیأت امناء .
4ـ خرید کالا، اموال منقول و غیرمنقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص رییس هیأت امناء منحصر به فرد یا انحصاری باشد.
5 ـ خرید کالاهایی‌که از طرف دستگاههای ذیربط برای آنها نرخ معین تعیین شده باشد.
6 ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت امناء با رعایت صرفه و صلاح هیأت.
7ـ در مورد خریدهای متمرکز که اعتبار آن از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات از طرف دستگاههای اجرایی تخصیص داده می‌شود.
8 ـ معاملاتی که پس از برگزاری مناقصه یا مزایده به هر علت فاقد برنده باشد در این مورد معامله بر اساس قیمت کارشناسی رسمی و با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و موافقت رییس هیأت انجام خواهد شد.
٭تبصره1ـ انحصار در معامله عبارت است از یگانه‌بودن متقاضی شرکت در معامله که از طریق زیر تعیین می‌شود:
1ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2ـ اعلان نمایندگی انحصاری از طریق شرکت معتبر (تولیدکننده یا عرضه‌کننده اصلی) با ارائه مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح.
3ـ انتشار آگهی عمومی و اعلام تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
4ـ تشخیص رئیس هیأت در موارد خاص.
٭تبصره2ـ در ارتباط با برخی کالاها که نیاز به ارزیابی فنی و بازرگانی داشته باشد به تشخیص رئیس هیأت امناء کمیته فنی بازرگانی با حداقل 3 عضو خبره و صلاحیت‌دار انتخاب می‌گردد تا نسبت به ارزیابی فنی و بازرگانی کالا از نظر کیفی، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگیها بررسی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده و اعلام گردد. (گزارش ارزیابی فنی و بازرگانی باید قبل از گشودن پاکت پیشنهاد قیمت ارائه گردد.)
٭تبصره3ـ ارزیابی مالی ـ مناسب‌ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی و بازرگانی پذیرفته شده‌اند از طریق کمیسیون مناقصه برگزیده می‌شود.
ماده43ـ نصاب معاملات
معاملات به 3 گروه کوچک، متوسط و عمده تقسیم می‌شوند:
1‌ـ معاملات کوچک معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از 35 میلیون ریال باشد که با مسئولیت کارپرداز و حداقل قیمت ممکن انجام می‌گردد.
2ـ معاملات متوسط معاملاتی است که برآورد آن بیش از معاملات کوچک و حداکثر آن از 350 میلیون ریال تجاوز نکند که با مسئولیت تدارکات و کارپرداز با اخذ 3 فقره استعلام و تائید انجام معامله با حداقل قیمت.
3ـ معاملات عمده معاملاتی است که برآورد اولیه آن بیش از سقف معاملات متوسط باشد که با یکی از روشهای مناقصه انجام می‌گیرد.
تبصره ـ مبالغ موضوع این ماده هر ساله با توجه به توجه به شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعدیل خواهد شد.
ماده44ـ طبقه‌بندی انواع مناقصه
1ـ مناقصه عمومی ـ مناقصه‌ای است که فراخوان شرکت در آن از طریق آگهی عمومی کتبی یا الکترونیکی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
2ـ مناقصه محدود ـ مناقصه‌ای است که به تشخیص رئیس هیأت امناء و به شرح زیر برگزار می‌شود.
الف ـ وجود فهرست شرکتهای صلاحیتدار مربوطه معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح که بیش از یکسال از اعلان آنها نگذشته باشد.
ب ـ حداقل 3 مناقصه‌گر از فهرست مناقصه‌‌گران در مرحله اول مناقصه محدود شرکت نمایند در صورت نرسیدن به حد نصاب مذکور مناقصه محدود مجدداً تجدید و در صورت عدم دریافت حداقل 2 پیشنهاد می‌توان از طریق کمیسیون ترک تشریفات مناقصه و با نظر رئیس هیأت نسبت به انجام معامله اقدام نمود. (نحوه دعوت شرکت‌کنندگان در مناقصه محدود به صورت مکتوب خواهد بود.)
تبصره ـ درخصوص برگزاری مناقصه محدود با عنایت به ابلاغیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره: 154894 مورخ 14/4/1388 رعایت رتبه‌بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده45 ـ چگونگی برگزاری مناقصه یا مزایده:
الف ـ آگهی مناقصه و مزایده از یک تا 2 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار به‌تشخیص رئیس هیأت و یا از طریق سایر رسانه‌های گروهی و الکترونیکی و سایت هیأت منتشر شود و در صورت نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی با رعایت موازین قانونی در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه و سایت هیأت منتشر گردد.
ب ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس هیأت یک نسخه آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه کشورهای ذیربط در تهران یا سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.
ج ـ نکاتی که باید در آگهی درج شود:
1ـ نوع و مقدار کالا با ذکر مشخصات کامل.
2ـ مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار تاخیر نماید.
3ـ مدت قبول پیشنهاد کتبی در آگهی مشخص گردد.
4ـ بهای پیشنهاد باید بدون خط‌خوردگی با حروف و عدد و یا براساس درصد کسر و اضافه نسبت به واحد بهای اعلام‌شده تعیین و در پاکت لاک و مهرشده در محل تعیین‌شده تسلیم گردد.
5 ـ میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه و نحوه واریز آن که به تشخیص رئیس هیأت از 5% مبلغ معامله کمتر و از 20% آن نباید بیشتر باشد.
6 ـ میزان و نوع تضمین حسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.
7ـ میزان کالا یا کار تا 25% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.
8 ـ محل توزیع یا فروش نقشه‌ها یا مشخصات و شرایط در صورت لزوم.
9ـ تصریح اینکه شرکت، در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و سلب اختیار از مناقصه‌گزار نمی‌نماید و هیأت در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها وفق مقررات مختار است.
10ـ سایر شرایط در صورت لزوم.
ماده46ـ کمیسیون مناقصه
به منظور اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله کمیسیون مناقصه مرکب از 3 عضو به شرح زیر تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌گردد:
الف ـ اعضاء کمیسیون مناقصه:
1ـ رئیس هیأت امناء و یا یک نفر به انتخاب و حکم ایشان.
2ـ مسئول فنی یا واحدی که مناقصه به درخواست او برگزار می‌شود.
3ـ مدیر امور مالی.
ب ـ وظایف کمیسیون مناقصه:
کمیسیون مناقصه مکلف است در تاریخ مقرر در آگهی با حضور کلیه اعضاء تشکیل و به ترتیب زیر اقدام نماید:
1ـ بررسی پیشنهادها از نظر غیرمشروط بودن، کنترل مدارک، نحوه تکمیل فرم پیشنهاد.
2ـ تنظیم صورت‌جلسه کمیسیون و تعیین نفرات اول و دوم برنده مناقصه با توجه به قیمت پیشنهادی و صلاحیت و توانائی پیشنهاددهنده. (مناقصه در صورتی نفر دوم دارد که با احتساب سپرده نفر اول قیمت پیشنهادی کمتر و یا معادل قیمت پیشنهادی نفر اول باشد.)
3ـ دلایل رد پیشنهادهای ناقص و مبهم صراحتاً ذکر و به اطلاع طرف ذینفع برسد.
4ـ سپرده نفرات اول و دوم نگهداری و سپرده بقیه شرکت‌کنندگان همزمان با اعلام نتیجه مسترد می‌گردد.
5 ـ سپرده نفر اول چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نباشد به نفع هیأت امناء ضبط خواهد گردید و سپرده نفر دوم نیز چنانچه حاضر به عقد قرارداد نباشد ضبط می‌گردد (با عقد قرارداد سپرده شرکت در مناقصه مسترد خواهد شد.)
6 ـ هرگونه عوارض و کسور قانونی که به مبلغ معامله تعلق بگیرد هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص مورد معامله کسر و در وجه دستگاههای ذیربط پرداخت خواهد گردید.
7ـ طرف قرارداد باید 5 تا 20 درصد مبلغ مورد معامله را به صورت ضمانت بانکی، سپرده بانکی، وثیقه ملکی و یا در مواردی به تشخیص رئیس هیأت امناء سفته و چک و سایر اوراق بهادار به عنوان تضمین اجرای قرارداد به نفع هیأت‌‍ امناء ارایه نماید. در موارد استثنائی می‌توان به تشخیص رئیس هیأت‌ سفته یا سند مالکیت به جای ضمانت‌نامه بانکی اخذ نمود.
8ـ در مورد قراردادهای ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات و موارد مشابه از هر پرداخت 10% بابت سپرده حسن انجام کار کسر و پس از تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد.
9ـ در صورت عدم اجرای تعهدات، سپرده حُسن انجام کار ضبط و مابه‌التفاوت زیان‌وارده از محل ضمانت‌نامه‌ها و سایر دارائی‌های پیمانکار تامین خواهد شد.
10ـ معادل پیش‌پرداخت ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی و یا به تشخیص رئیس هیأت امناء سایر اوراق بهادار اخذ خواهد گردید.
11ـ در خریدهای خارجی که به علت عدم وجود نماینده فروشنده در کشور امکان اخذ ضمانت‌نامه وجود ندارد با تشخیص رئیس هیأت‌‍ امنا دریافت ضمانت ضروری نمی‌باشد.
12ـ پیشنهادات باید در 3 پاکت لاک و مهرشده به ترتیب زیر ارائه گردد:
12ـ1 پاکت (الف) حاوی ضمانت یا سپرده بانکی شرکت در مناقصه.
12ـ2 پاکت (ب) حاوی مشخصات فنی و استانداردها (برای معاملاتی که نیاز به‌بررسی فنی کالای مورد معامله باشد.)
12ـ3 پاکت (ج) حاوی مبلغ پیشنهادی.
13ـ مناقصه‌گزار در مواردی که میسر باشد قبل از روز افتتاح پیشنهادات شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را از راههای مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار می‌دهد تا در تشخیص مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی مورد استفاده قرارگیرد.
14ـ مناقصه‌گران و فروشندگان کالاهای با کیفیت داخلی که به تشخیص رئیس هیأت‌‍ امناء با کالاهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت مشابه باشند اولویت خواهند داشت.
ج ـ تجدید یا لغو مناقصه:
ج‌ ـ1‌ـ تجدید مناقصه
در موارد زیر بنا به تشخیص و موافقت رئیس هیأت‌‍ امناء مناقصه تجدید خواهد شد.
‌ ـ کم‌بودن تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه از حدنصاب تعیین شده.
ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
ـ بالابودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی نداشته باشد.
ج ـ2ـ لغو مناقصه
در موارد زیر ممکن است مناقصه لغو گردد:
ـ نیاز به کالا یا خدمت موضوع مناقصه مرتفع یا تغییر کرده باشد.
ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی یبن مناقصه‌گران.
ـ ضرورت تغییرات زیاد در اسناد مناقصه که موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
ـ پیش‌آمدهای فورس‌ماژور نظیر جنگ، زلزله، سیل و غیره.
ماده47ـ کلیه عملیات مربوط به خرید، عرضه، تولید، فروش و ... تجهیزات پزشکی می‌بایست در چارچوب آیین‌نامه تجهیزات پزشکی و ضوابط صورت پذیرد.
ماده48ـ به منظور رسیدگی به شکایات شرکت‌کنندگان در مناقصه از عملکرد کمیسیون مناقصات، هیأتی بانام هیأت رسیدگی به شکایات با عضویت اعضای زیر تشکیل و پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه اتخاذ تصمیم می‌نماید:
1ـ دو نفر به انتخاب رییس هیأت به عنوان عضو.
2ـ مسئول واحد حقوقی به عنوان مدیر هیأت رسیدگی.
مبحث چهارم ـ نظارت مالی:
ماده49 ـ اعمال نظارت مالی در اجرای مفاد ماده 18 این آیین‌نامه بر مخارج و درآمدها از نظر انطباق با این آیین‌نامه و سایر مقررات عمومی و دستورالعملهای هیأت درخصوص اعتبارات مندرج در قانون بودجه به عهده ذیحساب و درخصوص سایر منابع درآمدی به عهده مدیرمالی است.
ماده50 ـ مدیرمالی در قبال رئیس هیأت‌‍ امناء در مورد اعمال صحیح نظارت مالی پاسخگو می‌باشد و عامل مالی یا رئیس حسابداری واحد امور اجرائی تابعه نیز در قبال مدیر مالی مسئول خواهد بود.
ماده51 ـ در صورتی که مدیرمالی پرداخت وجهی را برخلاف قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلیل مربوطه کتباً به مقام صادرکننده دستور پرداخت اعلام می‌کند مقام صادرکننده دستور پرداخت چنانچه استناد مدیر مالی را مردود دانسته و مسئولیت امر پرداخت را کتباً بپذیرند در این صورت مدیر امور مالی مکلف به اجرای دستور می‌باشد.
٭تبصره1ـ در صورتی که عامل مالی پرداخت وجهی را برخلاف قوانین و مقررات و مفاد آیین‌نامه تشخیص داد و مراتب را با ذکر دلایل کتباً اعلام نماید در صورتی که رئیس واحد اجرایی کتباً مسئولیت امر را به عهده بگیرد عامل مالی موظف به اجرای دستور رئیس واحد اجرائی خواهد بود.
٭تبصره2ـ عامل مالی موظف خواهد بود قبل از اعلام موارد خلاف قوانین و مقررات و مفاد آیین‌نامه به رئیس واحد اجرایی مراتب را به مدیر امور مالی اعلام و طبق نظر نامبرده اقدام نماید.
ماده52 ـ تامین اعتبار ضروری است، لذا قبل از انجام هرگونه هزینه و ایجاد تعهد بر ذمه هیأت لازم است میزان هزینه و تعهد برآورد و در صورت وجود منبع مالی نسبت به تامین اعتبار اقدام گردد هرگونه دینی مازاد بر اعتبارات و منابع مالی بر ذمه هیأت ایجاد شود شخص ایجادکننده ملزم به جبران آن خواهدبود.
مبحث پنجم ـ حسابداری و حسابرسی:
ماده53 ـ به منظور جلوگیری از تداخل منابع مالی هیأت و تفکیک عملکرد منابع بودجه‌ای مختلف حسابهای هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی به تفکیک منبع مالی و تحت عنوان حساب مستقل نگهداری خواهد شد.
ماده54‌ ـ روش حسابداری هیأت بر اساس روش حسابداری تعهدی، تنظیم و نگهداری حساب‌ها با رعایت اصول و استانداردهای متداول و پذیرفته شده و نظام مالی کشور صورت خواهد گرفت.
ماده55 ـ کلیه دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اسناد حسابداری، دفاتر توسط حسابرس مستقل مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته و صورتهای مالی پس از تائید حسابرسی داخلی، مدیر مالی، و نهایتاً رئیس هیأت جهت تصویب به هیأت امناء ارائه می‌گردد.
ماده56 ـ صورتهای مالی نهائی که هر سال براساس دفاتر و مدارک و اسناد حسابداری حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و به منظور تصویب هیأت امناء تسلیم می‌گردد عبارتند از:
1ـ تراز عملکرد بودجه‌ای (کمک)
2ـ ترازنامه کمک‌های مردمی و اختصاصی
3ـ صورت حساب مازاد (کسری)
4ـ تراز ترکیبی کلیه حسابها
5 ـ صورت تغییرات وضعیت مالی
ماده57 ـ مدیرمالی صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد و همچنین صورتحساب عملکرد هر 4 ماه یکبار را تهیه و پس از تائید حسابرس داخلی به رئیس هیأت تسلیم می‌نماید.
مبحث ششم: اموال
ماده58 ـ کلیه اموال خریداری شده توسط هیأت جزء اموال هیأت محسوب می‌گردند و در دفاتر مالی هیأت ثبت خواهند شد.
تجهیزات، ملزومات و مواد تحقیقاتی و غیره که برای دانشگاهها و بخشهای همکار خریداری شده‌اند با اخذ رسید از تحویل‌گیرنده از دفاتر مالی حذف می‌گردد و موضوع انتقال در دفاتر مربوطه ثبت می‌شوند.
ماده59 ـ مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول به عهده هیأت امناء از طریق انتخاب و انتصاب امین اموال و مسئولیت نگهداری حساب اموال و دارائی‌ها به‌عهده مدیر امور مالی خواهد بود.
ماده60 ـ برای اموال منقول و غیرمنقول همه ساله براساس نرخهای مصوب قانون مالیاتهای مستقیم هزینه استهلات محاسبه و معادل آن ذخیره استهلاک در نظر گرفته می‌شود.
٭تبصره ـ منظور از اموال منقول در این فصل اموال منقول غیرمصرفی است (اموال غیرمنقول به ارزش هر واحد 300هزار ریال و کمتر در حکم اموال مصرفی می‌باشد.)
ماده61 ـ فروش اموال منقول مازاد بر نیاز یا اسقاط‌شده به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب رئیس هیأت از طریق مزایده مجاز می‌باشد.
ماده62 ـ فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز به تشخیص و تصویب هیأت امناء مجاز می‌باشد.
مبحث هفتم ـ انعقاد قرارداد و نظارت و ارزیابی نحوه اجرای آنها
ماده63ـ در کلیه معاملات متوسط و بزرگ، انعقاد قرارداد ضروری می‌باشد. در قرارداد نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
1ـ نام و نشانی طرفین.
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
4ـ میزان خسارت در مواردی که فروشنده کالا یا عرضه‌کننده خدمات در انجام تعهدات جزئی یا کلی تأخیر یا تخلف نماید.
5 ـ اقرار فروشنده یا عرضه‌کننده به اینکه از مشخصات کار مورد معامله و مقتضیات محل اطلاع دارد.
6 ـ اختیار هیأت نسبت به افزایش یا کاهش مقادیر موضوع مورد معامله در مدت قرارداد.
7ـ بهای مورد معامله و نحوه پرداخت آن.
8 ـ مبلغ پیش پرداخت و نحوه واریز آن.
9ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی در قراردادهای پیمانکاری و نظایر آن.
10ـ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرارگیرد.
تبصره ـ پیش‌نویس قراردادهای منعقده درخصوص معاملات متوسط و بزرگ هیأت باید قبلاً توسط واحد حقوقی و امور قراردادها ملاحظه و تأیید شود.
ماده64‌ ـ در راسـتای نظارت و ارزیـابی اجرای صحیح قراردادها، واحد حقوقی در صورت لزوم با جلب نظر کارشناسان و یا واحد مربوطه، گزارش خود را در مورد نحوه اجرای قرارداد ارائه داده و از لحاظ طرح دعوا و یا سایر اقدام حقوقی مقتضی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
مبحث هشتم ـ اداره مالی:
ماده65 ـ مدیر امور مالی (خزانه‌دار): فردی است که از بین کارشناسان دارای مدرک دانشگاهی مرتبط به امور مالی با حداقل 4 سال تجربه حرفه‌ای و اجرائی مرتبط به‌امور مالی با حکم رئیس هیأت برای اداره امورمالی و محاسباتی باید امانی به این سمت منصوب می‌شود که وظایف و مسئولیتهای ذیل به او محول می‌گردد:
1ـ مدیر امور مالی مکلف است با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی هر سال را به تفکیک اعتبارات بودجه‌ای (کمک دولت)، درآمدهای اختصاصی، هدایا و کمک‌های غیربودجه‌ای و سایر منابع، تهیه و تنظیم و با امضاء فرد و رئیس هیأت یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب هیأت امناء ارائه نماید.
2ـ اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مفاد این آیین‌نامه و مصوبات هیأت امناء.
3ـ نگاهداری حساب و تنظیم گزارش عملکرد کلی دوره‌ای (هر 4 ماه) یک بار جهت ارسال به کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی همچنین تهیه و تنظیم سایر گزارشهای مورد نیاز.
4ـ نگاهداری و نظارت بر اسناد، دفاتر و مدارک مالی.
5 ـ شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی موجودیهای جنسی، اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر دارائی‌های ثابت.
6ـ نگهداری و تحویل نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای هیأت.
ماده66 ـ عامل مالی: مأموری است که از بین کارشناسان دارای مدرک دانشگاهی مرتبط به امور مالی به پیشنهاد مدیر امور مالی و با حکم رئیس هیأت به این سمت منصوب می‌شود تا قسمتی از وظایف و مسئولیتهای مدیر مالی را که به او محول می‌شود در واحد محل استقرار به انجام برساند.
ماده67 ـ نظارت مالی: عبارت است از تطبیق هزینه‌ها و پرداخت‌ها، درآمدها و دریافت‌های هیأت با مفاد این آیین‌نامه و مصوبات هیأت‌امناء و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت محاسبات و اصالت و کفایت مدارک مثبته در مورد هر یک از اقلام فوق توسط مدیر مالی.
ماده68 ـ در صورتی که مدیر امور مالی به هر دلیلی تغییر کرد مدیر مالی قبلی و مدیر مالی جدید مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول همراه با آخرین تراز عملیات اقدام نمایند این صورتجلسه به امضاء تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده رسیده و نسخه‌ای از آن به رئیس هیأت امناء ارائه می‌گردد.
موارد مذکور در صدر همین ماده درخصوص تغییر مسئول یا عامل مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی هیأت بر عملکرد عاملین مالی به طور مستمر نظارت داشته باشد.
مبحث هشتم ـ متفرقه:
ماده69 ـ دریافت ضمانت‌نامه بانکی، سپرده، وثیقه ملکی، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، چک یا سفته، به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده یا حسن انجام معامله یا حسن انجام کار و تضمین قرارداد و یا پیش پرداخت به تشخیص رئیس هیأت امناء بلامانع می‌باشد.
٭تبصره ـ ضمانت‌نامه‌های فوق به تشخیص و موافقت رئیس هیأت‌امناء قابل تبدیل به یکدیگر خواهد بود.
ماده70 ـ حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد برای هیأت امناء ایجاد شود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نمی‌باشد مگر در مورد احکام قطعی مراجع قضائی.
ماده71ـ تقسیط بدهی اشخاص به هیأت با موافقت رئیس هیأت امناء برای مدت یک سال و بیش از یک سال با تصویب هیأت امناء خواهد بود.
ماده72ـ برای کمک به بیماران بی‌بضاعت رییس هیأت می‌تواند با کسب نظریه مددکاری اجتماعی آنان را به واحدهای درمانی معرفی و بر اساس مصوبات هیأت تخفیف لازم را معمول و سپس مبلغ هزینه‌‌ها را از حساب هیأت امناء به واحدهای درمانی همکار پرداخت نماید.
ماده73ـ خروج موقت یا دائم قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور باید با تصویب هیأت امناء باشد.
ماده74ـ اعزام متخصصان پزشکی و پیراپزشکی و حرفه‌ای وابسته برای دوره‌های آموزشی و شرایط انتخاب آنان و تعیین مصادیق مربوطه برعهده هیأت می‌باشد. و هرگونه پرداخت ریالی ارزی از این بابت به هر فرد اعزامی و مدت دوره و کشور محل اعزام باید براساس مصوبه هیأت صورت گیرد.
ماده75ـ رییـس هیأت مـوظف اسـت سـالانه گزارش مربـوط بـه خـریدها، پرداختهای مالی، ارسال قطعات به خارج کشور را با تعیین مشخصات و میزان ریالی و ارزی مربوطه که براساس مصوبات هیأت صورت گرفته است را برای اطلاع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هر یک از اعضاء هیأت امناء و نمایندگان ناظر ارسال نماید.
ماده76ـ هیأت موظف است سالانه یکبار گزارش کلی مربوط به عملکرد خود را به‌کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده77ـ هرگونه تغییر در این آیین‌نامه به پیشنهاد هیأت و تصویب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت.
ماده78ـ امتیازات موضوع قانون و این آیین‌نامه به مراکز دولتی و عمومی و مراکز خیریه (با تصویب هیأت امناء) تعلق خواهد گرفت.
تبصره ـ هیأت امناء در موارد استثنایی می‌تواند مجوز کمک به سایر مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در جهت اهداف و وظایف موضوع قانون فعالیت می‌نمایند را صادر کند.
فصل چهارم ـ امور اداری ـ استخدامی
ماده79ـ رییس هیأت امناء موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه‌ای در مورد امور اداری ـ استخدامی هیأت تهیه و به تصویب هیأت امناء و وزیر بهداشت برساند.

جناب آقای دکتر احمد نجابت جناب آقای دکتر عباس شیبانی

جناب آقای دکتر محمدعلی محققی جناب آقای دکتر ابراهیم متولیان

جناب آقای دکتر حسن امامی رضوی
رییس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ـ دکتر ابراهیم متولیا

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18825
تاریخ تصویب :
1388/6/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :