جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه شماره32866/83اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 37276/35002 مورخ 11/4/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره139699 21/7/1388
وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
قانون اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32866/83 مورخ 13/7/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383

ماده واحده ـ ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ در ماده یادشده پس از عبارت « امور اقتصادی و دارایی» عبارت « راه و ترابری، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن» اضافه و عبارتهای « صنایع، معادن و فلزات» و « کشاورزی، جهاد سازندگی» حذف می‌گردد.
2ـ در ماده یادشده عبارات « سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی... تا آخر پاراگراف» به شرح زیر اصلاح گردید:
« چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت می‌نمایند.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18829
تاریخ تصویب :
1388/7/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
موضوع :