جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری چهاردهمین گردهمایی کمیته هماهنگی هواشناسی ـ آبشناسی و مراقبت محیط دریای خزر شماره147223/ت42559کوزارت راه و ترابری
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 9173/11 مورخ 31/1/1388 وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری چهاردهمین گردهمایی کمیته هماهنگی هواشناسی ـ آبشناسی و مراقبت محیط دریای خزر توسط سازمان هواشناسی کشور تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی سازمان مذکور مجاز است.
2ـ سازمان یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ21/7/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18829
تاریخ تصویب :
1388/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :