جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری دوازدهمین گردهمایی بین‌المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه ایران شماره147268/ت42702کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 75166 مورخ 28/2/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری دوازدهمین گردهمایی بین‌المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه ایران توسط انجمن نفرولوژی ایران تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی انجمن مذکور مجاز است.
2ـ انجمن یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 21/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18829
تاریخ تصویب :
1388/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :