جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین‌المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران شماره147277/ت43006ک

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 6/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 3253/16 مورخ 2/4/1388 تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نـظارت بر کاهش هزینـه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری گردهمایی بین‌المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران توسط دانشگاه شیراز تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 21/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18829
تاریخ تصویب :
1388/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :