جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

آیین‌نامه « نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص» شماره5809/88/دش(مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، براساس مصوبه مورخ 9/4/1388 شورای فرهنگ عمومی آیین‌نامه « نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص» را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده1ـ هدف از نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص، تقویت مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان و بزرگداشت شخصیت‌ها، ارزش‌ها و تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی در جامعه است.
ماده2ـ روزها و مناسبت‌های خاص به دو دسته ذیل تقسیم می‌شود:
الف) مناسبت‌های مندرج در « متن تقویم» (مناسبت‌های ملی ـ اسلامی).
ب) مناسبت‌های مندرج در « ضمیمه تقویم» (مناسبت‌های صنفی ـ سازمانی).
ماده3ـ روزها و مناسبت‌های مندرج در متن تقویم به مناسبت‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداقل یکی از ویژگی‌های زیر باشد:
الف) برای تمام قشرهای مختلف جامعه مهم و تأثیرگذار بوده و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد.
ب) همه مناطق کشور، آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد.
ج) تقویت‌کننده حداقل یکی از مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان باشد.
ماده4ـ روزها و مناسبت‌هایی که دارای ویژگی‌های فوق نباشند، در ضمیمه تقویم آورده می‌شود.
ماده5 ـ پیشنهاد نامگذاری، کاهش، افزایش و یا هرگونه تغییر و اصلاح روزها و مناسبت‌های خاص از سوی اشخاص مختلف (اعم از حقیقی و حقوقی) به شورای‌فرهنگ‌عمومی ارائه می‌شود و پس از بررسی و تصویب در آن شورا به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج می‌شود.
ماده6 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می‌کنند، موظفند روزها و مناسبت‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج نمایند.
ماده7ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 7 ماده در جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18835
تاریخ تصویب :
1388/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای فرهنگ عمومی
موضوع :