جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

الحاق تبصره به ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، شماره153311/ت39686کاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و ترابری ـ معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 11/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 1267/ص/87 مورخ 2/2/1387 وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و به‌استناد ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عـنوان تبصره به ماده (8) آییـن‌نامه اجرایی بنـد « ب» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 27893/ت33403ه‍ـ مورخ 8/5/1384 اضافه می‌شود:
تبصره ـ حکم این ماده شامل افرادی که به استناد بند (ب) تبصره (38) قوانین بودجه سال‌های 1379 و 1380 کل کشور بازخرید خدمت شده‌اند نیز می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 29/7/1388 به تأیـید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18838
تاریخ تصویب :
1388/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت راه وترابری
موضوع :