جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه شماره154442/42282وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت تعاون
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 61585/ت42282ک مورخ 2/3/1388 که براساس متن پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:
1ـ در بند (ث) ماده (1) واژه « همگانی» و عبارت « شهری شهر» به واژه « مسافر» تبدیل می‌شوند.
2ـ در بند (خ) ماده (1) قبل از واژه « شهرداری» عبارت « و مسافر» اضافه می‌شود.
3ـ در بند (د) ماده (1) عبارت « (به نمایندگی از شهرداری)» حذف می‌شود.
4ـ در بنـد (ذ) ماده (1) واژه « مسافر» بعد از عبارت « با هدف حمل ونقل» و عبارت « تحت نظر مؤسسه یادشده» قبل از واژه « فعالیت» اضافه می‌شود.
5 ـ در ماده (3) بعد از واژه « می‌تواند» عبارت « با توجه به شرایط شهر و تشکیلات حمل ونقل خود» اضافه و عبارت « مدیریت حمل و نقل و مسافر» به عبارت « مدیریت حمل و نقل بار و مسافر» اصلاح می‌شود.
6 ـ در تبصره ماده (3) واژه مدیریت « پایانه‌ها» حذف می‌شود.
7ـ در ماده(4) بعد از عبارت « مقررات و قوانین مربوط» عبارت « که در قالب تبصره‌های (1) و (2) این ماده تأسیس شده و به ثبت رسیده یا خواهند رسید» اضافه می‌شود.
8 ـ در تبصره‌های (1) و (2) ماده (4) عبارت « ظرف شش ماه» به عبارت « ظرف دوازده ماه» تغییر می‌یابد.
9ـ در ماده (5) بعد از عبارت « تشکل‌های صنفی فعال» عبارت « از جمله آژانس‌ها و مؤسسات خودروی کرایه و مانـند آنها» و بعد از عبـارت « اطلاعات مربوط را» عبارت « بنا به درخواست شهرداری هر شهر از کارگروه موضوع ماده(10) این آیین‌نامه» اضافه می‌شود.
10ـ‌ متن ماده (7) به عبارت « تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار یا مسافر، آن بخش از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده‌ای بار یا مسافر که قابل استفاده در ایمنی حمل و نقل بار و مسافر در شهر حومه می‌باشد ملاک عمل است» تغییر می‌یابد.
11‌ ـ در ماده (8) بعد از عبارت « تشکیل شده و» عبارت « مطابق آیین‌نامه‌های انضباطی مربوط که برابر مقررات در مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می‌شود» اضافه می‌شود.
12ـ در ماده (10) بعد از عبارت « اجرای مفاد» عبارت « ماده (5)» اضافه می‌شود و متن زیر به عنوان بند « هـ‍« به این ماده الحاق می‌شود.
« ه‍ـ ـ نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط استان حسب موضوع».
دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18838
تاریخ تصویب :
1388/8/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
وزارت تعاون
وزارت بازرگانی
موضوع :