جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی فیمابین سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شماره 159176/ت43505هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور ایجاد هماهنگی فیمابین سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، شورایی متشکل از رییس دفتر رییس‌جمهور (رییس) و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع و معادن و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس مرکز مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی (دبیر) تشکیل می‌شود.
2ـ وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.
3ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.
4ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
5 ـ دبیرخانه شورای یادشده در دفتر هیئت دولت خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18841
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
موضوع :