جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای « دوبرجی» مرکز بخش فورگ از توابع شهرستان داراب در استان فارس به شهر شماره160789/ت41951کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 160159/42/4/1 مورخ 16/11/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « دوبرجی» مرکز بخش فورگ از توابع شهرستان داراب در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر « دوبرجی» شناخته می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 9/8/1388 به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18843
تاریخ تصویب :
1388/8/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :