جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص بیست درصد (20%) ارزش فوب به عنوان سود بازرگانی سیگارهای وارداتی شماره159991/ت43225هـوزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 69482 مورخ 17/5/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ معادل بیست درصد (20%) ارزش فوب به عنوان سود بازرگانی سیگارهای وارداتی به بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل (24) جدول پیوست کتاب قانون مقررات صادرات و واردات اضافه می‌گردد.
2ـ وجوهی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه تحت عنوان عوارض (از ابتدای سال جاری) موضوع ردیف 130401 جدول پیوست بودجه که به حساب (886) خزانه واریز گردیده است از شمول این تصویب‌نامه خارج و به عنوان سود بازرگانی مأخوذه محسوب می‌شود و شرکت دخانیات ایران موظف است نسبت به انتقال آن به حساب (185) خزانه اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18843
تاریخ تصویب :
1388-7-8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :