جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه‌ای داخلی در سال 1388 شماره 162857/ت42719هـوزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 5766/020 مورخ 17/2/1388 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346ـ تصویب نمود:
آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه‌ای داخلی در سال 1388 به شرح فهرست پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌گردد.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18847
تاریخ تصویب :
1388/8/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :