جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

آیین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع) شماره164420/ت43343هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت کار و اموراجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ8/8/1388 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی و برای مشارکت و حمایت از تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل آنان، آیین‌نامه تأمین آتیه مهر امام‌رضا (ع) را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع)

ماده1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ طرح: طرح تأمین آتیه مهر امام رضا (ع).
ب ـ مجـری: صندوق مهر امام رضا (ع) که اجرای این طرح را به نیابت از دولت عهده‌دار است.
ج ـ امین: سازمان حسابرسی که نظارت بر طرح را برعهده دارد.
د ـ ولی: سرپرست اعم از والدین، وکیل قانونی یا قیم نوزاد.
هـ ـ صاحب حساب : متولدین پس از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه که توسط مجری برای آنها حساب افتتاح می‌شود.
و ـ کارگروه: کارگروهی بامسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای موردنیاز برای اجرای طرح تشکیل می‌شود.
ز ـ موجودی اولیه: مبلغ حداقل ده میلیون (10،000،000) ریال که توسط مجری به حساب نوزاد واریز می‌شود.
ح ـ مؤسسات سرمایه‌گذاری: بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه‌گذاری که توسط مجری با آنها برای اجرای طرح، قرارداد منعقد می‌شود.
ط ـ سن برداشت: حداقل 18 سالگی صاحب حساب.
ماده2ـ با تولد هر نوزاد ایرانی (براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور) و در صورت تقاضا، حساب سپرده پس‌اندازی با مبلغ اولیه حداقل ده میلیون (10،000،000) ریال توسط مجری به نام نوزاد و به عنوان موجودی اولیه طرح افتتاح می‌شود.
ماده3ـ مجری متناسب با سهمی که کارگروه براساس وضعیت درآمدی خانوارها در سقف اعتبارات مصوب سالانه تعیین می‌کند و براساس میزان مشارکت دوره‌ای ولی، به سپرده‌گذاری برای صاحب حساب اقدام می‌نماید.
تبصره1ـ افراد خیر می‌توانند عهده‌دار مشارکت سهم ولی در سپرده‌گذاری شوند.
تبصره2ـ دوره زمانی سپرده‌گذاری سهم دولت تا سن بیست سالگی می‌باشد. صاحب حساب می‌تواند پس از سن برداشت به منظور بهره‌مندی بیشتر به سپرده‌گذاری ادامه دهد.
ماده4ـ چنانچه ولی یا صاحب حساب قبل از هجده سالگی مبادرت به برداشت سهم خود نماید، به استثنای بیماریهای صعب‌العلاج، موجودی اولیه و سهم دولت نزد مجری باقی می‌ماند تا در راستای امور موضوع ماده (5) این آیین‌نامه به کارگرفته شود.
ماده5 ـ کارگروه مکلف است دستورالعمل موارد استفاده از منابع طرح برای امور زیر را تدوین و ابلاغ و بر حُسن اجرای آنها نظارت کند:
الف ـ تأمین مسکن برای صاحب حساب.
ب ـ ایجاد فرصت شغلی اولیه برای کسب و کار صاحب حساب.
ج ـ هزینه‌های ازدواج صاحب حساب.
د ـ تحصیلات عالی و حوزوی صاحب حساب.
هـ ـ درمان بیماریهای صعب‌العلاج صاحب حساب.
و ـ هزینه‌های حج تمتع.
تبصره1ـ استفاده از منابع طرح به جز موارد مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره2ـ کارگروه مجاز است نسبت به افزایش موجودی اولیه برای متولدین در سالهای بعد از سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده6 ـ مجری مکلف است با هدف استفاده بهینه از منابع و تأمین پوششهای اجتماعی مناسب منظورشده در این طرح، نسبت به انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری با مؤسسات سرمایه‌گذاری در چارچوب دستورالعملی که به تصویب کارگروه می‌رسد، اقدام نماید.
ماده7ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور براساس اعلام کارگروه، منابع مالی لازم را در لوایح بودجه سنواتی یا منابع قانونی دیگر پیش‌بینی می‌نماید.
ماده8 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند اراضی موردنیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح را تأمین و تسهیلات لازم را ازجمله وضع نرخ ترجیحی در واگذاری اراضی ارایه نمایند.
ماده9ـ بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس درخواست کارگروه حسب مورد، دستورالعملهای بیمه‌ای و بانکی موردنیاز برای اجرای طرح را تدوین و تصویب نمایند.
ماده10ـ امین طرح مکلف است هر سال نسبت به بررسی نحوه اجرای طرح اقدام و گزارشهای مالی و عملکرد را به کارگروه ارایه کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18847
تاریخ تصویب :
1388/8/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت كار و امور اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :