جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری چهاردهمین گردهمایی بین‌المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت شماره 165393/ت42838کوزارت نفت
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 20/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 78371 ـ 2/12 مورخ11/3/1388 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370 ـ و با رعایت جزء (الف) بند(1) تصویب‌نامه شماره158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری چهاردهمین گردهمایی بین‌المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت توسط مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بدون هزینه ریالی مجاز است.
2ـ مؤسسه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقـوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت‌می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 16/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست‌ جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18850
تاریخ تصویب :
1388/8/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
موضوع :