جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیر تعاون و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به ترکیب اعضای کارگروه حمایت از تولید شماره168099/ت43630هـوزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 44795/1 مورخ 4/8/1388 وزارت تعاون و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر تعاون و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به ترکیب اعضای کارگروه حمایت از تولید موضوع تصویب‌نامه شماره151247/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اضافه می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18858
تاریخ تصویب :
1388/8/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :