جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « تخت» مرکز بخش تخت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به شهر شماره174734/ت41949کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 154144/42/4/1 مورخ 8/11/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « تخت» مرکز بخش تخت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر « تخت» شناخته می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18860
تاریخ تصویب :
1388/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :