جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تابعیت دهستان دهنو به بخش قلعه قاضی و دهستان سرخون به بخش مرکزی شهرستان بندرعباس شماره174742/ت42114کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 165718/42/4/1 مورخ 26/11/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ دهستان دهنو به مرکزیت روستای دهنو از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای: 1ـ دهنو بالا 2ـ دهنو پایین 3ـ چوج 4ـ کولغان تومان غلامحسین 5 ـ کولغان تومان عبدالله 6 ـ گل ملک 7ـ خورچاه 8 ـ دوگرد 9ـ دهنو مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس ایجاد می‌گردد.
ب ـ دهستان سرخون از بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس منتزع و به بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.متن کامل (Pdf)

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18860
تاریخ تصویب :
1388/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :