جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای «ساروق» مرکز بخش ساروق از توابع شهرستان اراک در استان مرکزی به شهر شماره 174778/ت42437کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره7318/42/4/1 مورخ23/1/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362 ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « ساروق» مرکز بخش ساروق از توابع شهرستان اراک در استان مرکزی به شهر تبدیل و به نام شهر « ساروق» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ26/8/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18860
تاریخ تصویب :
1388/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :