جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

ماده واحده « پیش‌بینی و اختصاص درس آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاهها و مدارس» شماره6571/88/دش(مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و براساس مصوبه مورخ 14/12/1386 شورای اسـلامی شدن دانشـگاهها و مراکز آموزشی، ماده واحده « پیش‌بینی و اختصاص درس آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاهها و مدارس» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ درس آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس براساس شرایط ذیل جهت تدریس در دانشگاهها و مدارس کشور پیش‌بینی می‌شود:
1ـ درس مزبور در دانشگاههایی که امکان ارایه آن را دارند تدریس خواهدشد و همچنین این درس در مراکز دانشگاه پیام نور به صورت حداکثری ارائه می‌شود.
2ـ پیش‌بینی مباحث مربوط به دفاع مقدس در مفاد کتابهای درسی دانشگاهها و مدارس بایستی با لحاظ تناسب میان دستاوردهای دفاع مقدس و رشته‌های تحصیلی صورت پذیرد.
3ـ شناسایی و معرفی اساتید واجد شرایط جهت ارایه دروس، از طرف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس انجام می‌شود.
4ـ انجام آموزش‌های متمرکز و ضبط و تکثیر آنها در سطح دانشگاه‌ها.
تبصره ـ به منظور ظرفیت شناسی، انجام کارشناسی‌های لازم و نظارت بر نحوه اجراء ارائه درس مزبور، کمیته‌های کاری در سه حوزه و با ترکیب اعضاء به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
الف ـ حوزه آموزش عالی
1ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کمیته و مسئول دبیرخانه).
2ـ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3ـ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی.
4ـ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور.
5 ـ معاون امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
6 ـ رئیس جهاد دانشگاهی یا نماینده تام‌الاختیار.
ب ـ حوزه آموزش و پرورش
1ـ معاون برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش (رئیس کمیته و مسئول دبیرخانه).
2ـ معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش.
3ـ معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش.
4ـ رئیس جهاد دانشگاهی یا نماینده تام‌الاختیار.
5 ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
6 ـ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
7ـ معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی.
8 ـ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور.
ج ـ حوزه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
ترکیب کمیته مربوطه توسط خود بنیاد، تعیین می‌شود.
این ماده واحده مشتمل بر 4 بند و یک تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18860
تاریخ تصویب :
1388/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :