جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص مدت طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهها شماره189448/ت43848هـوزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ مدت طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهها به عنوان بخش تکمیلی آموزش مهارت دانش‌آموختگان مشمول طرح که منجر به صدور گواهینامه کسب مهارت برای آنان در پایان دوره می‌شود، تلقی گردد.
2ـ واحدهای پذیرنده دانش‌آموختگان مذکور مشمول مقررات تأمین اجتماعی نمی‌باشند و کمکهای پرداختی به کارورزان در دوره کارورزی به عنوان کمک هزینه آموزشی تلقی می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18878
تاریخ تصویب :
1388/9/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :