جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب1372 شماره46389/277جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون‌تأسیس شورای‌عالی‌هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب1372 که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور توسط شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ27/8/1388 و تأیید شورای‌محترم‌نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره183495 29/9/1388
وزارت کشور
قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 46389/277 مورخ 17/9/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب1372

ماده1ـ متن ذیل به عنوان بند (8) به ماده (1) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 8/12/1372 الحاق می‌گردد:
« 8 ـ رئیس شورای عالی استانها، رئیس شورای شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأی.»
ماده2ـ بند (5) ماده (1) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
« 5 ـ معاون فنی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»
ماده3ـ در ماده (3) قانون مذکور بعد از عبارت « سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان»، عبارت « رئیس شورای اسلامی استان» اضافه می‌گردد.
ماده4ـ متن ذیل به عنوان ماده (3) مکرر به قانون مذکور الحاق می‌گردد:
« ماده3مکرر ـ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار و اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:
1ـ رئیس اداره راه و ترابری.
نماینده مسکن و شهرسازی استان حسب مورد.
3ـ رئیس اداره محیط زیست، در صورت وجود اداره آن در شهرستان.
4ـ فرمانده انتظامی شهرستان.
5 ـ بخشدار هر بخش حسب مورد.
6 ـ شهردار هر شهر حسب مورد.
7ـ رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد.
تبصره1ـ وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن، همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها براساس آئین‌نامه‌ای خواهدبود که ظرف سه ماه توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره2ـ شهر تهران از این قانون مستثنی بوده و کماکان مشمول ماده (9) آئین‌نامه اجرائی قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18881
تاریخ تصویب :
1388/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :