جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ضمائم پروتکل اجرایی یادداشت تفاهم ترجیحات تجاری متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان شماره 192398/ت43645کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزرات صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
جداول ضمیمه پروتکل اجرایی یادداشت تفاهم ترجیحات تجاری متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان به شرح پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 28/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18884
تاریخ تصویب :
1388/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :