جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق « تالاب زریوار» و « کوسالان و شاهو»به عنوان « پناهگاه حیات وحش» و « منطقه حفاظت شده» شماره195455/38733سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 5/7/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 43087 ـ1 مورخ 22/7/1386 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب1353ـ تصویب نمود:
مناطق « تالاب زریوار» و « کوسالان و شاهو» با شرایط زیر و براساس نقشه‌های پیوست که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است به ترتیب به عنوان « پناهگاه حیات وحش» و « منطقه حفاظت شده» تعیین می‌شوند:
1ـ رعایت حقوق روستاییان ساکن منطقه.
2ـ اجرای وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و قوانین مربوط در مورد طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرسازی.
3ـ اعمال مدیریت بهره‌برداری احیاء ، حفاظت از جنگلها، مراتع و آبخیز حوزه منتهی به دریاچه زریوار و حوزه کوسالان و شاهو توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با رعایت ملاحظات سازمان حفاظت محیط زیست شامل نحوه اقدامات و برنامه‌های حفاظتی مدنظر.
4ـ مالکـیت و اختیار وزارت راه و ترابری بر بستر و حریم کلیه راههای موجود، در دسـت مطالعه و موردنیاز آینده به علاوه حریم موضـوع ماده (5) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب1379ـ . وزارت یادشـده مجاز است در صورت ضـرورت نسـبت به تـرمیـم و نگهـداری و توسـعه و احداث راههـای موردنیـاز با رعایت مـاده (105) قانون برنامه سوم، تنـفیذی در ماده (71) قانون بـرنامه چهارم اقدام نماید.
5 ـ مجاز بودن انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح (تعقیب و انهدام دشمن و تیراندازی به آنها) و تداوم مطالعات و تکمیل اکتشافات توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ادامه عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر شناسایی‌شده و محدوده‌هـای معدنی فعلی و تداوم اجرای طرحهای سـدسازی و آبرسانی در منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18886
تاریخ تصویب :
1388/7/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :