جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان شماره197542/ت43737هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 15581/ص/88 مورخ 1/9/1388 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به‌منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ‌پرداخت‌شده در اجرای بند « ر» تبصره(5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده(7) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شـاغل، خانـواده‌هـا و سایـر کـارکنان ـ مصوب 1379ـ به‌بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری قبل از سال1379 (برمبنای حقوق سال 1382) و نیز پرداخت باقیمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری ناشی از بند « ل» تبصره (4) قانون بودجه سال1381 کل کشور تا حداکثـر معادل چهارده ‌هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری (از جمله شرکت‌پتروشیمیجم)، ده‌هزارمیلیارد(10.000.000.000.000)ریال برای بازنشستگان کشوری و چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال برای بازنشستگان لشگری با تصویب هیئت عالی واگذاری موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی و موافقت و نظارت معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با رعایت رییـس‌جمهور و با رعایت قـوانین و مقررات مربوط به صنـدوق‌های بازنشـستگی کشوری و لشگری واگذار گردد تا صندوق‌های فوق‌الذکر نسبت به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18891
تاریخ تصویب :
1388/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :