جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

اصلاح ماده(9) « آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات» شماره201198/ت43642کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیـران عضو کارگروه اجرایی نمودن نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (4) تصویب‌نامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 تصویب نمودند:
ماده (9) « آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات» موضوع تصویب‌نامه شماره18596/ت37179ک مورخ11/2/1386 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
9ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تطبیق فرآیند کاری خود با استانداردهای اطلاعاتی ایران کد، هماهنگی و اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت ضرورت اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نمایند. سایر هزینه‌های اختصاص کد ملی براساس پیشنهاد مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و تأیید وزارت بازرگانی تعیین و توسط اشخاص موضوع ماده (3) این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ26/8/1388 به‌تأیید مقام‌محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18891
تاریخ تصویب :
1388/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :