جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

مصوبه « الحاق یک تبصره به بند 5 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 608 مورخ شماره9139/88/دش19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»
(مصوب جلسه 195 مورخ 1/10/1388 شورای معین عالی انقلاب فرهنگی)
(بنا به تفویض جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شورای عالی)

شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 195 مورخ 1/10/1388، و بنا به تفویض جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شورای عالی، الحاق یک تبصره به بند 5 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) را به شرح ذیل تصویب نمود:
« تبصره ـ آن دسته از جانبازان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که تا تاریخ 1/10/1387 حداقل 2 سال سابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثنی شدن از شمول حکم بند 5 ماده 5 آیین‌نامه فوق‌الذکر، درصورت داشتن صلاحیت‌های علمی و عمومی لازم، از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی و یا از رسمی ـ آزمایشی به رسمی ـ قطعی، حسب مورد تبدیل وضعیت می‌یابند».


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18902
تاریخ تصویب :
1388/10/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :