جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین هیئت امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی شماره211650/ت43910کمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (66) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ تصویب نمودند:
1ـ هیئت امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی متشکل از هشت نفر به شرح زیر است:
الف ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (رییس هیئت امنا).
ب ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ج ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان.
د ـ معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور.
هـ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
و ـ رییس مرکز.
ز ـ دو نفر صاحب نظر با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تأیید چهار نفر از شش عضو موضوع بندهای (الف) تا (و).
2ـ رییس مرکز به پیشنهاد رییس هیئت امنا پس از تأیید چهار عضو از پنج عضو موضوع بندهای (الف) تا (هـ) با حکم ایشان منصوب می‌شود.
3ـ ریاست جلسات هیئت امنا برعهده رییس هیئت امنا است.
4ـ دعوت برای برگزاری جلسات برعهده رییس مرکز است که پس از تأیید رییس هیئت امنا انجام می‌گیرد.
5 ـ جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات با رأی بیش از نصف حاضران نهایی خواهدشد.
6 ـ مصوبات و تصمیمات با امضای رییس هیئت امنا ابلاغ خواهدشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 27/10/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18904
تاریخ تصویب :
1388/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
موضوع :