جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین‌المللی زمین‌شناسی پزشکی آسیای میانه شماره217565/ت43718کوزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 30/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 150191/60 مورخ 13/8/1388 وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نـظارت بر کاهـش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری گردهمایی بین‌المللی زمین‌شناسی پزشکی آسیای میانه توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون(250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی سازمان مذکور مجاز است.
2ـ سازمان یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 3/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18910
تاریخ تصویب :
1388/11/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :