جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری بیست و هشت و نیم (5/28) هکتار از اراضی حوزه ثبتی نطنز، موسوم به اراضی شجاع‌آباد، واقع در شهرستان شماره221592/ت43602کنطنز، استان اصفهان، به جمعیت هلا‌ل‌احمر

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت حقوقی رییس‌جمهور ـ جمعیت هلال‌احمر
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پیشنهاد 144260 مورخ 19/7/1388 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصویب نمودند:
1ـ حق بهره‌برداری بیست و هشت و نیم (5/28) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (23) فرعی از (181) اصلی بخش (11) حوزه ثبتی نطنز، موسوم به اراضی شجاع‌آباد، واقع در شهرستان نطنز، استان اصفـهان، مطابق محـدوده نقشه پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، جهت احداث پایگاه امدادی، به مدت سی (30) سال به جمعیت هلال‌احمر واگذار می‌گردد.
جمعیت هلال‌احمر مجاز است نسبت به احداث تأسیسات انبار ملزومات پایگاه در ملک یادشده، با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید و در قبال متسحدثات مذکور صرفاً حق استفاده برای آن دستگاه منظور می‌گردد و مجوزی برای مالکیت نمی‌باشد.
3ـ حقوق عینیه، فرضیه و احتمالی اشخاص در این اراضی، پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی وفق قوانین و مقررات توسط جمعیت هلال‌احمر تأمین و پرداخت می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ3/11/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده‌است.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18915
تاریخ تصویب :
1388/11/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :